S7:40d(Kartttext:)
Kåfwe skough och uth marck.
Tyskens fall.
Steen på traphällan.
Ungh granskough och waxhlig mark.
Kiär.
Tall och gran skough medh moo mark.
Kiär.
Dammen.
Små gran skough och sanck mark.
Kan Lasses stugu.
Hiulberga, 1/2 crono.
Fall.
Tree stene rösse emellan Räklinge och Hiulberga.
Lohls måssen.
Jette hälla.
Röcklinge skough och uth marck på denna sijdan.
Hiulbergia skough och engh sampt aker1 giärden.
Nåra gårdz haga.
Eker måssen.
Torpa skough på denna sijdan.
Winter wägen.
3 stena rösse.
Pell Pärs haga.
Lars Persons haga.
Södra gårdens haga.
Små gran och tall skough medh liung och sank mark.
Penning steen.
Ungh gran.
Pell Pers.
Tall skoug sampt moo marck.
Stenigh marck.
Ungh gran skoug.
Träske måssen.
Skalle backa.
Hård wall.
Rö steen.
Backe stugu.
Oduglig backe till engh af gran skough.
Steen backa.
Betees haga för söra gården.
Algutz råå kiärr.
Duglig till åker.
Weteesteen.
Duglig till åker.
Nyligen upkiörd jordh.
Skarp hård wall.
Taa backe.
Måsse <   >dh små st<  > wall.
Wete steen.
Hårdh wall.
Leer jordh.
Måsse oduglig, medh gran skogh.
Tall och gran skough medh liung mark.
Torpa engiar.
Rånsta skough och uthmark.
Tall skough medh moo mark sampt liungh.
Preste stijghs wägen.
Knech<t> <st>ugu.
Baket stugu.
Knecht stugu.
Stam:n
Leer jordh.
Leer jordh.
Gran och ahl skough sampt stenigh marck.
Torpa engh.
Måsser medh hårdh wall.
Rösset emellan Rånsta och Åkerby.
Ofwer skougz måssen.
Måsse oduglig.
Ler jord.
Steen backe medh små ahl skough.
Små biörk sampt gran och talle skough.
Rödyie medh små starr wall.
Leer jord.
Spick leera jordh.
Leen jord.
Leed.
Ree wägh.
Kafle broo.
Hynde bäken.
Torpa egor pa1 denna sijdan.
Kyrkie bohls skougen.
Leen jordh.
Lind duglig till åker.
En högh jordh fast sten.
Kyrkeby.
Ekers kyrkia.
Åkerby skough.
Kyrckiebohls skougen på denna sijdan.
Oduglig måsse medh små gran skough.
Kyrkie bohls egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.

Af Gabriel Thoring 1687.


______________
1Fel för åker.
2Fel för på.