S7:41b(Beskrivning:)
Blacksta uthi Öhrebro häradh och
Kijhl sochen, siuu hela crono hemman
af lika stoorleek till egorne, hwar af 4 hela hemman
ähre afslagne till trenne fördubblingz corporaler.

A. Byszens huus tompt.                                                              Åker.  Engh.
B. Ena åhrs uthsäde uthi wästra giärdet af leen jord,                 tunland.  lass.
   kan beräknas till hwart 6:te korn,                         18.
   No 1, en åkerbröt af grund höghländigh jord, kan
   beräknas till hwart 4:de korn,                                 4 1/8.
   No 2, een åker bröt af spick lera jord, kan beräknas
   till hwart 5:te korn,                                               10.
   Ibidem linde wall, 1 3/4 tunland  1 1/2 lass,                     2 5/8.
C. Samma åhr ett giärde af leer jord, kan beräknas
   till hwart 6:te korn,                                               16 1/4.
   No 3, een åkerbröt nyligen upgiord, kan beräknas
   till hwart 4:de korn,                                                1 7/8.
   No 4, Linde wall som dugligh är till åker 2 7/8 tunland.
D. Ett giärde noor om byen af leer jord, kan be-
   räknas till hwart 6:te korn,                                      8 3/4.
                                                                         ________
                                                                              59.
   Hwar af blifwer ett hemmans andehl,                                      8 3/8.
E. Andra åhrs uthsäde af leer jord, kan beräknas till
   hwart 5:te korn,                                                   34 1/2.
   Ibidem linde wall, 1 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                   1 7/8.
F. Samma åhr ett giärde af leer jord, kan
   beräknas till hwart 5:te korn,                                14.
   No 5, een åkerbröt af grund och spik leera,            6 1/2.
   No 6, ibidem dugeligh till åker, 3 3/8 tunland.
   Ibidem linde wall, 2 3/4 tunland á 1 1/2 lass,                   4 1/8.
                                                                           ______
                                                                              55.
   Hwar af blifwer ett hemmans andehl,                                      7 27/32.
G. Stoor engen af hård wall, 18 tunland á 2 lass,           36.
   No 7, ett ängie stycke af hårdare wall, 16 tunland á 1 1/2 lass, 24.
   No 8, af små starr wall, 65 tunland á 2 lass,             130.
   No 9, af hård wall, 14 1/8 á 2 lass,                             28 1/4.
H. Engen söder om giärdet af hård wall, 23 1/2 tunland
   á 2 lass,                                                                    47.
   No 10, biörke skough duglig att rödia till engh 16 tunland.
J. Öster engen, no 11, af tufwigh och hårdwall, 53 7/8 tunland
   á 1 1/2 lass,                                                               80 3/4.
   No 12, ett engestycke nyligen inhägnadt af tuf-
   wigh och hård wall, 17 1/4 tunland á 1 1/2 lass,          25 7/8.
   No 13, biörke skough, duglig at rödia till engh, 7 tunland.
K. Twenne små enge hagar af hård wall, 4 1/4 tunland
   á 2 lass,                                                                     8 1/2.
                                                                               _______
                                                                                389.
   Hwar af blifwer ett hemmans andehl,                                                 55 9/16.
                                                                                         __________________
                                                                                              16 7/32.  55 9/16.
   Wijdare denna bys lägenheeter finnes her till
   godt muhlbete sampt fångh skough och wede-
   brand. Men den rågångh som krinhwärfwar
   byssens skough och uthmark är medh litter L be-
   märckt. Åkerbruket blifwer hwart annat
   åhr i träde.


(Karttext:)
Ullawij egor på denna sijdan.
Torpa fallet.
Blacksta hytte egor.
Bärs kåhls baken.
Algutz torps engh på denna sijdan.
Stora kiälla.
Blacksta hytte hagar.
Hård wall.
Ungh tall skough.
Fröszwij dahls egor på denna sijdan.
Hard1 wall.
Gran skough och sanck mark.
Små starr wall.
Små starr wall.
Hård wall.
Bakestugu.
Sää brona.
Biörke skough oduglig till engh.
Biörke skoug duglig att rödia till engh.
Hård wall.
Biörke skoug duglig at rödia till engh.
Gran skough.
Oduglig.
Tufwigh och hårdh wall nyligen inhägnadt.
Hälleby torpz engh.
Hård wall.
Duglig.
Oduglig.
Duglig till åker.
Enebake.
Duglig till åker.
Linda.
Leer jordh.
Grund spike lera jord.
Grund leer jord.
Små gran skough.
Leer jordh.
Leer jordh.
Grund spike leera jord.
Leer jordh.
Tufwigh och hårdh wall.
Elgesta engh och egor på denna sijdan.
Enebake.
Leer jordh.
Leer jord.
Leer jord.
Lindwall.
Grund högh-landigh2 jord.
Leer jord.
Lind.
Hårdh wall.
Helleby engh på denne sijdan.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.

Författad år 1687 af G. Thoring.


____________
1Fel för hård.
2Fel för höghländigh.