S7:42b(Beskrivning:)
Röcklinge uthi Öhrebro hä-
radh och Kijhl sochn, 1 heelt
skatte och 1/2 crono hemman, ähr dett
halfwa crono hemmanet agument under Ekers
rustningh håld.

A. Byszens huus tompter.                                                          Åker.  Engh.
B. Ena åhrs uthsäde uthi östra giärdet, no 1,                           tunland.  lass.
   en åkerbröt söder i giärdet af höghländigh
   spicke leera jord, räknas till hwart 4 korn,         4 3/4.
   No 2, noch det öfriga af giärdet är grund
   spick leera jord, kan räknas till hwart 6 korn,  14 3/8.
   Ibidem lindewall, 1 tunland á 1 1/2,                             1 1/2.
C. Samma åhr een lyckia af leer jord,
   kan beräknas till hwart 6:te korn,                        15/16.
                                                                     ________
                                                                         20 1/16.
   Hwar af blifwer agumentz hemmanet andehl,                       6 11/16.
D. Andra åhrs uthsäde uthi wästra giärdet,
   no 3, af grund spick lera jord, kan be-
   räknas till hwart 5:te korn,                                3.
   No 4, noch det öfriga af giärdet är leer
   jord, kan beräknas till hwart 6 korn,               11 1/2.
   Ibidem linde wall, 1 1/2 tunland á 2 lass,                     3.
                                                                _________
                                                                        14 1/2.
   Hwar af blifwer agumentz hemmanetz andehl,                      4 13/16.
E. Wäster engen, no 5, een engebröt näst in
   till giärdes gården af hård wall, 7 3/4 tunland
   á 2 lass,                                                                  15 1/2.
   No 6, ibidem hård wall, 8 1/2 tunland á 1 1/2 lass,    12 3/4.
   No 7, af skarpare fnugh och hård wall, 7 7/8
   tunland á 1 lass,                                                       7 7/8.
F. Lill engen, no 8, af små starr wall, 1 5/8 tunland
   á 2 lass,                                                                   3 1/4.
   No 9, uthi samma engh af hård och höghländig
   wall, 1 5/8 tunland á 1 lass,                                       1 5/8.
G. Een engh öster för byen af hårdwall, 5 tunland
   á 2 lass,                                                                 10.
H. Ännu 4 stycken engie hagar på uthmarken
   uptagne, no 10, af hårdwall, 8 7/8 tunland á 2,        17 3/4.
   No 11, af röö dyie måsse och sanck wall,
   9 tunland á 1 lass,                                                   9.
                                                                         _________
                                                                               82 1/4.
   Hwar af blifwer agumentz hemmantz andehl,                                   27 13/32.
                                                                                         _________________
J. Tuenne betees hagar till byen af skarp mark.                     11 1/2.   27 13/32.

   Wijdare denne byes lägenheeter finnes her till muhlbete,
   fångh skough och wedebrand sampt timber skough af
   gran och tall. Den råågångh som kringh wärfwar
   des uthmark är medh litter K bemärkt. Den skough
   som hemmanet Backa pratenderar är medh litter L
   beteknadt. Åker bruket blifwer hwart annat år i
   träde.


(Karttext:)
Frötorps giärde.
Broby egor.
Hårdwall.
Leer jord.
Broby skough och uthmarck på denna sijdan.
Lissle bro.
Tåmpt.
Kalf haga.
Backa.
Hårdwall.
Skall backe.
Backa, 1/2 skatte.
Skarpare hårdwall.
Betees haga till byen.
Leer jordh.
Grund spik leera jord.
Ungh gran skough af små timber.
Stubbe.
Grund spiklera jord.
Skarp hårdwall.
Hårdwall.
Hårdh wall.
Grund spik lera jord.
Tall holma.
Jord bron emellan Kijhl och Hosta sochnar.
5 steena rösse.
Wallby egor på denna sijdan.
Skarp hardwall1.
Lind.
Lind.
Tall holme till timber.
Oduglig backa.
Små starr wall.
Hård wall.
Hård wall.
Åhl kiälla.
Betees haga af skarp mark.
Ahlkiärs måssen.
Hård wall.
Ungh timber skough af tall och gran.
Hård wall.
Backa engh och åker giärden.
5 stena röss.
Kiärr.
Fall.
Måss wall.
Röö dyie måsse och sanck wall.
Steen på trap hälla.
Klaf steen.
Kåfwe frälse skough.
Stoor kiärret.
Moo mark.
Hiulberga engh.
Hälleby skough och uth mark.
Tall och gran med moo mark.
Fall.
Rösse med 3 stenar emella Röllinge och Hiulbergia.
Ekers skough och uth marck på denna sidjan.
Rånsta skough.
Pänninge steen.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


______________
1Fel för hårdwall.