S7:43b(Beskrivning:)
Hälleby uthi Öhrebro hä-
radh och Kijhl sochn, 2 1/4 hemman
af lika stoorleek, proportionaliter och
der af 1 1/2 crono som hofsmeden på häst hafwer,
dhe öfrige 3:ne/4 äre skatte, hafwer trediedelen både i åker och engh.


A. Byszens huustompter.                                                                      Åker.  Engh.
B. Ena åhrs uthsäde uthi södra giärdet af leer jord.                             tunland.  lass.
   No 1, kan beräknas till hwart 6:te korn,                               16 7/8.
   No 2, een åkerbröt af spick leera jord,                                  3 3/4.
   kan beräknas till hwar 5:te korn.
   No 3, ibidem hafwra jord som uthaf wårfloderne mycket
   skiämmes,                                                                            3 1/2.
C. Ett åker giärde samma åhr af grund leer jord, kan
   beräknas till hwar 5:te korn,                                                 1 5/8.
                                                                                        _______
                                                                                            25 3/4.
   Hwar af blifwer till crono hemmanetz andehl,                                 17 11/64.
D. Andra åhrs uthsäde uthi nåra giärdet af leer
   jord, no 4, kan beräknas till hwart 6:te korn,                       18 3/4.
   No 5, een åkerbröt af grundh leer jord, kan be-
   räknas till hwart 5:te korn,                                                    5 3/8.
   No 6, een åkerbröt af spik leera jord, kan beräknas
   till hwart 4:de korn,                                                              6 1/2.
   No 7, hafwer jord som watnet mycket skiämmer
   om wåren,                                                                           2 7/8.
                                                                                        ________
                                                                                            33 1/2.
   Hwar af blifwer till crono hemmanens andehl,                                22 11/32.
E. Når engen, no 8, en engebröt af hårdwall, 16 1/4 tunland
   á 2 lass,                                                                            32 1/2.
   No 9, ibidem af wijt måsse sampt små starrwall, 23
   tunland á 2 lass,                                                               46.
   No 10, ibidem tufwigh och skarp hårde wall neder
   widh åhen, 14 5/8 tunland á 2 lass,                                    29 1/4.
   No 11, af skarp hårde wall, 6 1/2 tunland á 1 lass,              6 1/2.
F. En engh kallas Linderna, af hårdwall, 12 3/4 tunland
   á 2 lass,                                                                           25 1/2.
G. Een liten engh neder widh siön af små starrwall,
   3 7/8 tunland á 2 1/2 lass,                                                    9 3/4.
H. Een skougz engh af små starrwall, 4 1/8 tunland á 2 lass,   8 1/4.
J. Ett skougz kiär nyligen inhägnadt af uthmarken,
   dye och sank wall af små starr, 16 1/2 tunland á 1 1/2 lass, 24 3/4.
                                                                                    _________
                                                                                        180 5/8.
   Hwar af till crono hemmanens andehl löper,                                                120 27/64.
   Här till ähr een skiön bärande trägård.                                         _______________
   Humble gårdh till hwart cronohemmans andehl 100 stänger.         39 33/64.  120 27/64.

   Wijdare denne byens lägenheeter finnes her
   till godt muhlbetee, fångh skough och wede-
   brand af gran och tall skough. Den rågångh
   som kringh wärfwar des skough ähr be-
   tecknadt medh litter K. Åkeren brukas
   hwart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Åhl kiälla.
Kåhlbåten.
Hälle by torps egor på denna sijdan.
Små starr wall.
Engh.
Fall af skough elden förbrändt.
Ungh gran skough.
Biörk och gran skough.
Dye och sank wall af små starr.
Oduglig.
Oduglig måsse.
Ungh gran skough.
Nåra Laggen af pårs måssen.
Hård wall.
Pårs måsse medh tall skough bewuxen.
Wijt måsse sampt små starr wall.
Spike leera jord.
Rånsta engh.
Tufwigh och skarp harde1 wall.
Hafre jord.
Grund leer jord.
Ungh gran skough sampt wäxeligh marck.
Små kiärret af gran och tall skough.
Backsta egor på denna sijdan.
Tufwigh och hårdh wall.
Enebacka.
Leer jordh.
Oduglig backa.
Leer jordh.
Ny gårdz wägen.
Grund leer jord.
Hafre jord.
Leer jord.
Leer jordh.
Rånsta egor på denna sijdan.
Spik leera.
Små starr wall.
Älgesta egor.
Tyslinge siöön.


(Under skalan:)
Scala wlnarum.


_____________
1Fel för hårde.