S7:44b(Rubrik:)
Beskriffningh af crono hem-
manen, Hättinge, Håstadh och Nibble
uthi Gräfwe sochen, hwillka majoren
wällborne herr Gustaff Anrep till låhtet ähr
för andra hemman uthbyta.


Litra.            Notarum explicatio.                               Tunnelandh. Höö lass.
                     Hättinge hemman 1.
A. Däss byggnings tompt.
B. Uthsäde ena åhrs gången af begge nårra
   giärden,                                                          10.
   Ibidem hafre jordh,                                           4.
                                                                  _______            14.
C. Andre åhrs uthsäde af bägge södra giärden,  12.
   Ibidem hafre jordh,                                           4.
                                                                  _______            16.
D. Engen består af måsigh och fnuggwall,
   uthmädh siöen någen små starr, till
   tunnelandh 66 á 1 lass på lasset,                                                    66.
E. Humblegårdh 100 stänger.
F. Betes hagar.
G.             Håsta, hemman 1.
H. Uthsädet uthi norra giärdet,                           10.
   Ibidem hafrejordh,                                            2.
                                                                  _______            12.
J. Uthsäde andra åhret uthi bägge södra
   gärden,                                                          12.
   Ibidem hafre jordh,                                          3.
                                                                  _______            15.
K. Engen af fnugg och små starr wall, 20 tunland á 1 1/2 lass,            30.
L. Betes haga.
           Nibble, hemman 1.
M. Hemmanetz bygnings tompt.
N. Uthsäde uthi norra giärde,                            10.
   Ibidem hafre jordh,                                          2 1/2.
                                                                   ________         12 1/2.
O. Uthsäde andra åhret uthi södra gärdet,         12.
   Ibidem hafre jordh,                                          3.
                                                                  ________          15.
P. Engen består half af hård, 1/2 af starr wall,
   22 tunland,                                                                                   30.

   Hwadh desse hemmans willkor widare widkommer
   ähr här till godh betes mark, skiön fång skogh,
   någet timber. Fiske i Tysslingen.


(Karttext:)
Rånsta egor.
Gran backe.
Små starrwall.
Myr.
Crone tallen.
Sandh jordh.
Moo ler jordh.
Linda.
Sandh jordh.
Sand jordh
Linda.
Ungh timber skogh.
Sandh jordh.
Spike leera.
Små starr wall.
Ungh gran, biörk och tall skogh.
Kallfhage, tufwug.
Gran skough.
Bree måsen.
Hårdh wall.
Linda.
Starr wall.
Sand jordh.
Runnaby egor.
Sandh jordh.
Tyslingen lacus.
Måsigh och tufwigh mark.
Starr wall.
Hårdh wall.
Sandblandat jordh.
Åkerby egor.


Anno 1687 af
G. Thoringh.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.