S7:46a(Beskrivning:)
Afmätt 1687 af Gabriel Thoringh.

Wärbärgh uthi Öhrebro häradh
och Tyszlinge sochen, halfft crono, ett och
halft skatte. Dett hella hemmanet skatte är ruste stamb.
Hemmanens olijkheet finnes uthi effterfölliande öhretahl.

                   1 helt skatte, mellan gården, stamben,   36.
Nämbligen. 1/2 crono, södra gården, agument,        20.
                   1/2 skatte frälsse,                                 16.

A. Byszens huus tompter.
B. Ena åhrs uthsäde uthi nåra giärdet, no 1, een åkerbröt
   af leerblandat saugh jord, kan beräknas till hwart
   5:te korn,                                                               3 1/2.
   No 2, een åkerbröt af muhl och leerblandat, kan be-
   räknas till hwart 6:te korn,                                      5.
   No 3, af höghländigh örr jordh, kringh om gumbne
   backen, kan beräknas till hwart 4:de korn,             3 3/8.
   No 4, af muhl och kallksteens jord, kan beräknas
   till hwart 4:de korn,                                               3.
   No 5, hafre jord,                                                  1 1/4.
   Ibidem linde wall, 3 7/8 tunland á 1 1/2 lass,                    5 3/4.
C. Samma åhr ett litet giärde öster om byen, när
   wår floden kommer skiämmer mycket åhrs wäxten,
   af leer jord, kan beräknas till hwart 5:te,               3 1/8.
   Ibidem linde wall, 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                          3/4.
                                                                         _______
                                                                            19 1/4.
   Hwar af blifwer rust stambens andehl,                                      9 5/8.
D. Andra åhrs uthsäde uthi södra giärdet, no 6, een åker-
   bröt af leerblandat jord, kan beräknas till hwart 5:te korn, 15.
   No 7, af grund höghländigh kalksteens jord, kan be-
   räknas till hwart 4:de korn,                                   5 7/8.
                                                       ___________________________
                                                          Transport,   20 7/8. 6 1/2.  9 5/8.