S7:46d(Beskrivning:)
Walby uthi Öhrebro häradh och Kijhls
sochn, 3:ne hemman, 1 helt crono, 1/2 skatte profos-
sens häste hemman, een 1/4 cronan behållit, hwilken by icke något
öhretahl finnes utan den åthskilldnat hemmanen emellan ähr finnes
uthi deras häfdor och åkerskifften.

                   Nåra gården, 1 helt crono,                  30.
Nämbligen.  Mellan gården, 1/4 cronan behålit,       16.   alnar.
                   Södra gården, 1/2 skattehemman,        19.

A. Byszens huustompter.                                                                          Åker.  Engh.
B. Ena åhrs uthsäde uthi södra giärdet, no 1, een åker-                          tunland.  lass.
   bröt som består af saugh jord, kan beräknas till hwart 4:de korn, 4 1/2.
   No 2, muhl och leer jord, kan beräknas till hwart 5:te korn,         8 1/8.
C. Samma åhr ett åker giärde af grud1 spicke leera
   jord, kan beräknas till hwart 4:de korn,                                       6 3/4.
                                                                                        ___________
                                                                                                  19 3/8.
   Hwar af blifwer det hela crono hemmanetz andell,                                 8 7/8.
D. Andra åhrs uthsäde uthi wästra giärdet, no 3, een
   åkerbröt af grund spike leera jord, kan beräknas till
   hwart 4 korn,                                                                             4 7/8.
   No 4, een åkerbröt af muhl och leer jord, kan beräknas
   till hwart 5:te korn,                                                                     9 7/8.
   No 5, een åkerbröt af leer jord, kan beräknas till
   hwart 5:te korn,                                                                         2 1/2.
                                                                                          __________
                                                                                                  17 1/4.
   Hwar af blifwer det hela cronohemmanetz andehl,                                          7 7/8.
E. Öster engen, no 6, som består af små starrwall, 12
   tunland á 3 lass,                                                                      36.
   No 7, een engebröt af hårdwall, 8 5/8 tunland á 2 lass,             16 3/4.
F. Een engh kallas Weeka, af hårdwall, 3 1/2 tunland á 2 1/2 lass,  9.
G. Een gräss haga till byen af hårdwall, 7/8 tunland á 3 lass,          2 5/8.
                                                                                          __________
                                                                                                 64 3/8.
   Hwar af blifwer det hella cronohemmanetz andehl,                                         29.
H. Een enge haga till cronohemmantet af skarp hårdwall,                                  10.
J. Een litten betees haga.                                                                    ____________
                                                                                                            16 3/4. 39 1/2.
       Södera gården, 1/2 skatthemman.
B. Ena åhrs uthsäde uthi södra giärdet, no 1, een åkerbröt
   som beståår af saugh jord, kan beräknas till hwart 4:de korn,     4 1/2.
   No 2, muhl och leer jord, kan beräknas till hwart 5:te korn,       8 1/8.
C. Samma åhr ett giärde af grund spick leera jord, kan
   beräknas till hwart 4:de korn,                                                    6 3/4.
                                                                                         __________
                                                                                                 19 3/8.
   Hwar af blifwer södra gårdens andehl,                                                 5 5/8.
D. Andra åhrs uthsäde uthi wästra giärdet, no 3, een
   åkerbröt af grund spike leera jord, kan beraknas2 till
   hwart 4 korn,                                                                           4 7/8.
   No 4, een åkerbröt af muhl och leer jord, kan beräknas
   till hwart 6:te korn,                                                                   9 7/8.
   No 5, en åkerbröt af leer jord, kan beräknas till hwart 6:te korn, 2 1/2.
                                                                                           ________
                                                                                                17 1/4.
   Hwar af blifwer södra gårdens andehl,                                                 4 5/16.
E. Öster engen, no 6, som består af små starwall, 12 tunland á 3 lass, 36.
   No 7, en enge bröte af hård wall, 8 5/8 tunland á 2 lass,         16 3/4.
F. Een engh kallas Werka, af hårdwall, 3 1/2 tunland á 2 1/2 lass, 9.
G. Een grässhaga till byen af hårdwall, 7/8 tunland á 3 lass,          2 5/8.
                                                                                          _________
                                                                                                64 3/8.
   Hwar af blifwer södra gårdens andehl,                                                         18 7/8.
H. Een enge haga till södra gården af skarp hårdewall,
   5 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                                                                                7 7/8.
J. Een liten betees haga.                                                                     ____________
                                                                                                                      26 3/4.
   Wijdare denna byens lägenheeter finnes her till godt muhlbetee
   sampt fånge skough och giärdefång som består af gran och tallskoug
   medh liung och moo mark. Den rågång som kringwärfwar
   des skough är medh litter K bemärkt. Åkerbruket är hwart
   annat åhr i träde.


(Karttext:)______________
1Fel för grund.
2Fel för beräknas.