S7:47b(Beskrivning:)
Hökerkulla uthi Örebro hä-
radh och Tyszlinge sochen, 3 och ett
fierdehls hemman, hwar af är ett helt crono rust stamb.

                      Byszen öhretahl.
                    1 crono hemman, rust stamb,  27.
                    1/2 crono, agument,                14.
Nämbligen1/4 crono, agument,                10 1/2.
                    1/2 skatte hemman,                 18.
                    Noch 1/2 skatte,                     14.
                    Ibidem 1/2 hemman,                11.

A. Byszens huus tompter.                                           Åker.  Engh.
B. Ena åhrs uthsäde uthi Ugglebäckz                       tunland.  lass.
   giärdet, no 1, af öhre och kalksteen
   jord, kan beräknas till hwart 4 korn,             2 1/2.
   No 2, een åkerbröt af muhl och leer-
   blandat jord, kan beräknas till 5 korn,          3 1/2.
   No 3, af sidländigh leerblandat jord,
   kan beräknas till hwart 5:te korn,                 3 1/2.
   No 4, en åkerbröt af muhl, öhr
   och höghländigh kallkstens jord,
   kan beräknas till hwart 4:de korn,                7 3/4.
   Ibidem lindewall, 3 5/8 tunland á 1 1/2 lass,          5 7/16.
C. Samma åhr ett giärde, kallas me-
   lan giärdet, no 5, een åkerbröt
   af grund muhl och örrjord, kan
   beräknas till hwart 4:de korn,                      3 1/4.
   No 6, det öfwiga1 af giärdet är leer
   jord, kan beräknas till hwart 6:te korn,      13 1/8.
D. Lilla giärdet samma åhr af leer
   jord, kan beräknas till hwart 6:te korn,        3 1/8.
                                                        ___________
                                                                   36 3/4.
   Hwar af blifwer det hella crono
   hemmanetz andehl,                                                         10 1/4.
                                                         __________________
                                     Transport,              36 3/4.  5 7/16.


                                                                                          Åker.  Engh.
                                                                                     tunlandh.  lass.
                                      Transport,            36 3/4.  5 7/16. 10 1/4.
E. Andra åhrs uthsäde uthi Kafwals
   giärdet, no 7, een åkerbröt af grund
   spike leera jord, kan beräknas till
   hwart 5:te korn,                                         3 1/2.
   No 8, det öfwrige af giärdet är leer
   jord, kan beräknas till hwart 6:te korn,     12 1/4.
   No 9, ibidem af öhre jord, kan beräknas
   till hwart 4:de korn,                                   2 3/8.
F. Samma åhr uthi Siömarka giärdet.
   No 10, af leer jord, kan beräknas till
   hwart 6:te korn,                                        8 3/4.
   No 11, af muhl jord, kan beräknas
   till hwart 5:te korn,                                    2 3/8.
   Ibidem lindewall, 2 1/4 tunland á 2 lass,                4 1/2.
G. Nåra giärdet samma åhr, no 12,
   een åkerbröt af swart mylla och
   leerblandat jord, kan beräknas till
   hwart 6:te korn,                                        3 5/8.
   No 13, af spik leera jord, kan beräknas
   till hwart 4:de korn,                                   9 1/2.
   Ibidem linde wall, 1/2 tunland á 2 lass,                 1.
                                                          _______________
                                                                 42 3/8. 10 15/16.
   Hwar af blifwer crono hemmanetz
   andehl,                                                                           11 7/8.
   Åker hööet 10 15/16 lass, uthföres halfparten
   för hwart annat åhrs träde skull,                           5 15/32.
H. Wäster engen, no 14, een enge täght
   af myken hassell och eke skough, be-
   wuxen af hård wall 55 tunland, men
   kan eij mehr ähn halfdellen uthaf
   tunland uthföras för des skough, 27 1/2
   tunland á 1 1/2 lass,                                           41.
   No 15, af små starr wall, 8 1/2 tunland á 2 lass, 17.
   No 16, ett stycke engh af sidländigh
   hårdwall, 8 3/4 tunland á 2,                                17 1/2.
J. Lill engen af hårdwall, 4 1/2 tunland á 2 lass,       9.
                                                            _____________
                                                                           89 31/32.
   Hwar af blifwer det hela crono
   hemmanetz andehl,                                                                     25 9/16.
   Noch een enghteegh på Runboslätten af små
   starr wall, 18 1/4 tunland á 2 lass,                                                36 1/2.
K. Een enge haga af hård wall, 4 3/4 tunland á 2 lass,                       9 1/2.
L. En liten betes haga.

   Wijdare denne byss lägenheeter finnes her till muhlbete,
   fångh skough och wedebrand, men des skough och mark
   är eij ifrån bergzlagen och omliggiande hemman
   afskilldt. Åkren blifwer hwart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Höckbergh.
Hagetäppa.
Måsse, odugelig.
Gymninge egor på denna sijdan.
Små starr wall.
Betees hagar.
Bake stugu.
Ahl skough.
Eck och hassell skough sampt höghländigh hård wall.
Lind.
Ahlbacke.
Spick leera jord.
Sidländigh hårdwall.
Spik leera jord.
Leer jord.
Backstugu.
Hård wall.
Swart muhla och leerblandad jord.
Hård wall.
Skough och uthmarck.
Hård wall.
Lind.
Hård wall.
Örr jordh.
Leerblandat jord.
Leer jord.
Grund spik lera jord.
Lind.
Leer jord.
Wärbärgz åker giärde.
Muhl och lerblandat.
Lind.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Muhl, öhr och högländig kallksteens jord.
Grund muhl och öhr jord.
Lind.
Örr jord.
Leer jord.
Leer jordh.
Eggeby.
Tåmpt.
Siöömarcka egor.
<    >bohl.
Leer jordh.
Muhl jord.
Tysslinge kyrkia.
Tyslinge bys egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


_________________
1Fel för öfwriga.