S7:48b(Beskrivning:)
Lartorp ett helt skatte hemman uthi Öhrebro härad
och Tyszlinge sochn belägit, men fördehlt i tuänne halfwa af hwilket 1/6 dehl brukas
till 1/2 skatte hemman i Wärbergh som odde1 ligger och konungens intresse blifwer der igenom
förminskat
                                                                                                                      Åker.  Engh.
A. Bysens huusz tompter.                                                                            tunland.  lass.
B. Ena åhrs uthsäde af öhr jord medh mycken kalcksten och sten rössor,
   kan beräcknas till huart 5:te korns ähringh,                                 10.
   No 1, ähr dhe åkerskiften som bruckas till Wärbergh, 6 1/2 tunlandh.
   Ibidem linde wall medh ahl skough och mycken sten 10 tunlandh, kan        15 1/2.
   ey mer ähn halfdehlen uthföras, 5 tunnelandh á 1 lass,                         5.
C. Samma åhr een åker haga af flåt sandz jordh, ähringh 4:de korn, 5 1/2.
D. Andra åhrs uthsäde af samma jord måhn,                                 12.
   No 2, desse lindor hörer till Wärbergz hemmanet, 4 tunlandh.
   Ibidem linde wall 8 1/2 tunlandh af mycket stenige backar, half-
   dehlen uthföres 4 1/4 tunnelandh á 1 lass,                                            4 1/4.
E. Samma åhr ett litet giärde af flåt sandz jordh,                              1 7/8.       14 5/8.
   No 3, desse lindor hörer till Wärbergz hemmanet, 1/4 tunnelandh.
   Ibidem linde wall, 1/4 tunlandh á 2 lass,                                                  1/2.
F. En åker haga af flåt sandz jordh,                                                   3/4.
   Åker höö 9 3/4 lass, uthföres halfdehlen för huart annat åhrs träde skull,                   4 7/8.
G. En engh af tufuigh och hårdh wall, 6 tunlandh á 1 1/2 lass,                                      9.
H. En engh, no 4, af sijdländigh hårdh wall, 7 1/4 tunlandh á 2 lass,                           14 1/2.
   No 5, af skarp hårdh och fnugg wall medh hassel skough bewuxen,
   2 1/2 tunlandh á 1 lass,                                                                                           2 1/2.
J. Tuänne enge hagar af hård wall, 7 1/4 tunlandh á 1 1/2 lass, huar uthi
   Wärbergh ingen dehl äger,                                                                                    10 7/8.
K. Någre stycken betes hagar.                                                             _____________
                Humble gård 50 stänger.                                                              30 1/8. 41 3/4.

   Wijdare detta hemmans lägenheter finnes här till godt muhlbete
   sampt fånge skough och wedebrandh oppå bye almeningen. Åker
   brucket ähr huart annat åhr i
   träde.


(Karttext:)
Gambalt massungz stelle.
Stenigh jord.
Linde wall med ahl skough och mycket stenigt.
Oduglig backe medh ahl skough bewuxen.
Kalck stens jord.
Lindh.
Baka.
Kalfwe haga.
Flåt sand jord.
Tufuigh hård wall.
Skough och uthmarck.
Oduglig kiär.
Kalkstens jord.
Grund kalck stens jord.
Biörk skoug.
Grund kalck stens jord.
Hard2 och tufuigh wall.
Oduglig bake medh ahl skough.
Stenig lind.
Lind.
Hagatorpz egor.
Flåt sandz jord.
Sidländig hård wall.
Backe oduglig.
Wärbergz egor på denne sijdan.
Skough och uthmarck.
Hård och fnug wall.


Aftaget uthi september
anno 1694 af
Gabriel Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.

_________________
1Fel för ödde?
2Fel för hård.