S7:49b(Rubrik:)
Geometrisk delineation
öfwer
dhen skougz tracht uthi Öhrebro härad
och Tijszlinge sochn belägen, som Lartorp, Hålstorp, Gymninge, Hockerkulla, Wär-
bärgh och Egersta effter deras förre häfd försuarat till sin bye skough, huilken een Örebro
häradz dom anno 1680 af den 4 september och lagmans dom af samma åhr och månad den 28,
förklarar för sochne almäningh och till låtes åhtschillige byiar och hemman dhee
ordenteligen fåå dehla sin emellan.


                   Notarum explicatio.
Litter.
A. Ähr cercomerentsen af samma skough som någre hemman för-
   suarat till sitt uthrymme, men öfwer des wäster sijda påstår
   Lecke bergzlagen effter updragne linia litter C som ähr
   recta emellan Biörke rösset och Aspsätters grin wara rätta
   schildnaden emellan bärgzlagen och landet.
B. Desse updragne guhla linien ähr den effter häradz domen för-
   rättade dehlningh, huilken effter senare ompröfuande och den
   här hos föliande chartas uthuisande wara rätt effter
   berörde dom och der uthi nämbde hemman emellan delter, alenast
   Lartorp för huilket en engh ähr uthdömbd såssom en tegh uthi
   huart sechiffte1 i all jordh ähr dem ifrån till Wärbergh och dess
   uthan ähr af ringa uthrymme och Egersta som stänges
   af siön på öster sijdan sampt åhtskillige tårpare på
   andre sijdor och således bägge byiar hårdt ansatte
   åhtniuta effter dommens innehål så mycket mer af
   skougen till förbätringh, så att hemmanen kunna blifa bestååendes.


Aftaget uthi nouember
anno 1694 af
Gabriel Toring.


(Karttext:)
Bäcketorp.
Ny torp.
Rösset uid en sten.
Pihilips hytte egor.
3 stena rösse.
Philips hyttan.
Kijhl sochn.
Elgesta egor på denne sijdan.
Biörke rösset ähr ett 5 stena råå.
5 stena rösse.
Philips hytte egor.
Suahlnäs 1/4 crono.
Björk och gran skough.
Fall.
Knecht stugu.
Egersta 2 hemman skatte.
Egersta tegen 2:ne hemman.
Fall.
Tårpställe.
5 stena rösse.
Quarn dam.
5 stena rösse emellan torpen och Egersta by.
5 stena rösse.
Fall.
Gymninge tegen 1 hemman.
Quarn torp 1/4.
Trumpetarens tegh 1 hemman.
Olofs torp 1/4 hemman.
Öhrsta 1/4 hemman.
Hällebärgz torp 1/4.
Suaruare rösse.
5 stena rösse.
Gymninge 1 frälsse hemman.
1/2 hemman.
Hökerkulla 2 1/4 hemman.
Knechte stugu.
Bake stugu.
1/2 hemman.
Höckerkulla 2 1/4 hemman.
1/2 hemman.
1/4 hemman.
Egeby 1/2 skatte.
Tysslinge kyrkia.
1/2 hemman.
Lårtorps tegen  2 hemman.
Ingels giärde 1/4 hemman.
Bäcketorp 1/4 hemman.
Wärbergh 2:ne hemman.
Ingesta 1 crono hemman.
Kantabo egor.
Wngersk måssen.
Kantabo hyttan 1/2.
Sör Kantabo 1 hemman.
Ett 5 stena rösse emellan Hökerkulla och Lartorp, kallas Slätåhs rösse.
Eke kårs rösse.
Lartorp 2:e hella bärgz mans hemman.
Smedstorp 1/2 hemman.
Nårra gården 1/2 hemman.
Hagen 1/4 crono.
Nya hammar.
Fall.
Wärbergh 2:e hemman.
Wäsiöte sten.
Mellan gården 1 hemman.
Söra gården 1/2 hemman.
Stals bäcken.
Naddeboo 1/2 hemman.
Ingasta tegen 1 hemman.
Ingasta haga.
Kartorp 1 skate hemman.
En jord fast sten, kallas Ryge sten.
Kartorps öön 1/4 skate.
Hakelykan 1/4 skatte.
Pålsboda 1 hemman.
Breslätt 1/2 hemman.
Nårr gården 1 hemman.
Bre måsen.
Når Hålstorp.
Grytsätter 1/4 skatte.
Pålsboo hammar.
Pålsbo egor.
Sörr gården 1 hemman.
Når Hålstorp 2:e crono hemman.
5 stenna rösse.
Arbo hyttan.
Sör Hålstorps tegen 1/2 hemman.
Backe stugu.
Söder Hålstorp 1/2 skatte.
Säby rösse af 5 stenar.
Öfuer torp 1/4 hemman.
Stugu Bergh 1/4 hemman.
Lanna fårs.
Eck.
Måsse.
5 stenna rösse.
Wintråsa sochn.
Wahter wija egor.
Älekiärs torp.
Aspesätter 1/4 hemman.
Aspesätters grin.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


___________
1Fel för schiffte?