Smedby:1

(Rubrik:) Åker sochn.

Notarum Explicatio
A. Smedeby gårdh medh theß bygninger.
B. Trägården
C. Trägårdz mästarens stugur. D. Twå proviante boder.
E.  Badstugan
F.  Smedian
G. Ett tårp, kallas Kakedragett
H. Ladugården.
I.   Humblegården.
K. Norregärdett                  vthsäde                      20 ¾ tunna
     och war sået medh rågh 1640
L.  Södergärdett                  vthsäde                      16 tunnor
     war och sået[1] medh rågh 1640
M.     En wreet, såedd 1640, vthsäde                    5/8 tunna
N. Lillegärdett och Östergärdet vthsäde ihop    25 tunnorland
     ware i träde 1640.
O. Wästergärdett                 vthsäde                      20  tunnorland
     sået medh korn 1640.
P.  En hästhage
Q. En annan beteshage, emillan både engierne.
R. Storengen, godh engewaldh till höö              195 laß
S.  Vnderstundom drager hon mehre när god gräswäxt är.
     Strömsengen är och godh engewaldh til        60 laß hö.
     Effterskrifne vthengier lyda och till Smedeby,
     nämbligen
     Boos engen, widh Boo belägen, hwilkens qvalitet
     och qvantitet fins igen folio 32, character E.
     Ekholms och Söder engen, både twå wedh Marga-
     rethalund belägne och finnes igen folio 19, character L.
     Hageby enghen wedh Hageby belägen och thär
     fins hon igen folio 7, character I.
     Ettaröö kärrett fins igen folio 24, character E.
     Wijsättra kärret och Långemyran fins igen fol. 51.
     Änn en ny engh rägd 1640. Widh Ytterby och kallas
     Kåpermoran, hwilken qualitet finns igen folio 46.
     Till föreskrifne Smedeby är och skön skärgårdh
     och öyer, nämbligen
     Lille och Stora Halgön, Hästön, Ekholmen och Engzöö.
     På bemälte öyer är dräffeligitt skönt beete, hwilkas
     qvalitet och lägenheet widare fins igen fol. 34.
     Sammalunda och Lille och Store Blötholmen sampt
     Långholmen, och sköna öyer, och finnes igen fol. 31.
     Effterskrivne holmer och skär lyda och vnder Smedeby
          och äro förarrenderade vnder Foglaröö, nämligen
     Betesöö, Aspholmen, Brändholmen, Finneklippa,
     Fögdön, Mobärs skärett, Brändskärett, både Ring-
     holma, Stora Måßön, Lille Måßön och Källholmen,
     hwilkas qvalitet fins widlyffteligare igen folio 36.


(Karttext:)

Detta råå ståer i hammaren emillan Smedeby och prästegårdens ägor
Detta råå ståer i gatan emillan Smedeby och Sökareby.
Sökareby gärde proxime.
På dhenne sijdan om gärdesgården är Åkers tårpz engh och gärde belägne.
På dhenne sijdan är Röllingeby gärde belägitt.
På dhenne sijdan är Rune gärde belägitt.
Röllingeby engh proxime
Mens confisa Deo nunqvam confusa recedit,
     sed fruitur voto nec mala fata timet.[2]
Scala ullnarum, qvae etiam per totius hujus libri curriculum est observanda.[3]


[1] saet ms
[2] Latinsk vers på elegiskt distikon: Ett sinne som litar till Gud hamnar aldrig i tvivelsmål, utan njuter hans löfte och fruktar inga olyckor.
[3] D.v.s. Alneskala, som också kommer att tillämpas hela denna bok igenom.