Smedby:12

(Rubrik:) Åker skipzlagh.
         
Notarum Explicatio

A.      Bärga heman     5
     1.  Norregården. Skattehemman 1, förlänt hans
          exellentz rijkz dråtzen.
          Samma skatteheman är 10 ½ öresland
          och haffwer i byamåhl en kaffle mindre
          än 4 stänger och på hwar stångh är rächnat
          4 alnar.
B.      Vthsäde i hwarthera gärdett                                       6 ½ tunna
          till bemälte skattehemman och är mäst lerjord
C.      Twå wreter, lyda och till skattehemmanet, vthsäde    3 tunnor
D.      I byengerne höö                                                             40 laß
E.      En engh till höö                                                          25 laß
          lyder enskilt till skattehemmanet i Bärga
          och är bytt ifrå Tuna.
          Än en deel vthi en engh widh Margarethe
          lundh belägen och får thär höö                                   16 laß
          Samma ängh finnes igen folio 19.
          Än en vthjordh widh Tråsättra gärde, fol. 18.
          Deßförvthan råder förbemälte skattehemman 1/5 deel vthi
          Brewijkz ägor.
          The andre 4 hemmanen i Bärga höra
          wälborne herr Päer Baner til vnder Tuna.
          Till föreskrefne Bärga är och skön skogh och vth-
          mark och råda medh ägor alt neder i Saltsiön.


(Karttext:)

På dhenne sijdan om gärdesgården är straxt Röllingeby engh belägen.
Hacksta gärde proxime.
Tuna engh proxime.
Här är Tuna gärde belägitt.
Söra gärde proxime.