Smedby:13

(Rubrik:) Åker sochn.
         
Notarum Explicatio

A.      Åby frälsehemman 2, både lijka stora,
          höra hans exellentz rijkz dråtzen till,
          höghwälborne herr Gabriel Oxenstiärna
          Gustaffson.
B.      Norregärdett, lerjordh, vthsäde als 11 tunnor,
          hwar såer thär 5 ½ tunna.
C.      Södergärdett, är nästan lijka med det andra.
D.      Höö till hwarthera hemmanet              30 laß.
E.      Ett tårp, kallas Grindh, och Anders Spåre
          boor thär.
          Vthsäde hwarthera åhrett     3 halfspannar
F.      Höö                                    4 laß
         
          Hafwer och en wrett wedh Solbärga
          engh, fol. 22, sampt och ett lijtet enge-
          stycke ibidem.
          Wijsättra och Gummraren ligger och in om
          Åby rågång.
Åby rågång gåer vth wästersijdan om byen, ifrå ett råå ståer i Soker-
by hage, sedan till ett annat rå, ståer i Hammaren, hwilket är ett hörn-
rå och skillier Skånesta, Sockerby och Åby ägor åth, sedan dhär ifrå
till ett rå står ofwan för Åby norreswedh, thär ifrå till ett annat
råå längre upp i samma linea, ståer vth med Skånesta engen, rätt
wed almännewägen, thär ifrå till ett råå, står på ett bärg, sedan
till ett står ytterst i Skånesta engen, och thär en hög sten så när
en aln högh, sedan thär ifrå emillan Singe och Åby till en wijsa
står ofuan för Grind engen, thär ifrå till ett råå, står på ett högt
bärg, thär ifrå till ett råå ståår rätt på allemannewägen. Sedan
thär ifrå till ett gått råå står ofwan för Hiälmsättra wäster eng,
ståer på ett bärg och är ett hörnråå
Norrsijdan om Åby gåer åther rågången vth ifrå hufwudrået
som ståer i Sockerby hage, ther ifrå till ett råå som står i Åby
tompthage straxt i gärdeshörnet, sedan gåer dhet till en sten,
allena lagd wed norregårdens ladeknuth i Åby[1], thär ifrå till
en sten står ofuan Åby norr engh, sedan thär ifrå till ett rå står
ofwan för Gillmyra qwarnekärret, på ett bärg, thär ifrå till
en står wed Lystbärgett, sedan till ett rå står vth med en daal,
sedan gåer rågången twärt öffver Gumra siön till en holme
norr sijdan om siön thär är ett råå, sedan thär ifrå till ett rå
ofwan för Långmyran, sedan gåer dher öffver åth Wijsättra till
ett råå som förr i columna taltes om och ståer ofuan för Hiälm-
sättra wäster engh, och thär ändas han. Och Wijsättra[2] rågång
tager thär sedn wedh.     


(Karttext:)

På dhenne sijdan swara Solberga ägor närmast emot.
Gillmyra och Qwißlingebyes gärde är på detta rummett belägett.
På dhenne sijdan swara Skånesta ägor emott.


[1] sedan … Åby understruket och ovan raden tillskrivet mißtänkthms
[2] Nedanför Wijsättra tillskrivet Hielmsäter ms (troligen annan hand)