Smedby:14-15

(Rubrik:) Åker skipzlagh     Åker sochn.
         
Notarum Explicatio

A.      Gillmyran frälsehemman ½ är 1 öra och 1 örtug,
          hans exellentz rijkz dråtzens,
          och haffwer här hema i byamåhl    4 stänger.
B.      Såer fördenskuld i östergärdett      2 tunnor
C.      J wästergärdett såer han                1 ½ tunna
D.      Engh till höö här i Gillmyra             7 laß
E.      Bemälte frälsehemman råder och 1 öresland
          inne med Qwißlinges ägor, litera E,
F.      och såer thär i hwarthera gärdet         1 ¾ tunna
H.      Engh thär till höö                                7 laß
          Råder och pro qvota i skogh och skiul
          medh Qwißlinge.


(Karttext:)

Åby gärde proxime.
Smedeby ägor äro närmast till på thenne sijdan.
Sockerby eng proxime.