Smedby:16

(Rubrik:) Åker skipzlagh
         
Notarum Explicatio

A.      Skånesta frälsehemman 2, skattehemman ½.
     1.  Wästergården frälsehemman ½, hörer hans
          exellentz rijkz dråttzen till, högwälborne
          herr Gabriel Oxenstiärna Gustaffson.
          Föreskrefne frälsehemman haffwer i byamåhl 5 stänger,
          på hwar stänger 5 ½ aln rächnatt.
B.      Såer i norregärdett                                                5 tunnor
C.      J södergärdett                                                       4 tunnor
          Vthi både tw gärden är skärff åker och
          will mächta wäl brukas.
D.      Engh till höö                                                     20 laß
          Engen är wäl stoor, män måßwaldh illack mä-
          stedelen.
E.      Ett tårp, kallas Granedalen, lyder och till bemälte
          hans exellentz heman, vthsäde huart åhr            1 tunna
F.      Engh till höö                                                     3 laß
          Till föreskrefne Skånesta är temmeligh skogh och
          vthmark söder om byen, men intet fiskewatn.


(Karttext:)

På dhenne sijdan gräntza Åby ägor näst till.
Solberga eng proxime.
På dhenne sijdan gräntza Solbärga ägor näst till.