Smedby:17

(Rubrik:) Åker sochn.
         
Notarum Explicatio

A.      Söra skattehemman, 1 förlänt hans exellentz
          rijkz dråtzen.
B.      Norregärdett medh wreten wid siön litera B
          i engen, vthsäde                                      6 tunnor
C.      J södergärdett såer han                           10 ½ tunna
D.      Engh till höö als ihop                          80 laß
          Dhetta är Söra skogh och vthmark.
          Fiskewatn haffwa the gott nogh i Saltsiön.
          Denne beteshage lyder och till Bärga.
          Föreskrefne Söra haffwer god lägenheet
          både med åker och engh och alla qvaliteter.
          Än haffwer skattehemman Söra ett tårp benämnd
          Sewasteby, som thet haffwer fået igen
          för en engh widh Margarethelundh belä-
          gen, hwicket tårp fins medh sine commodi-
          teter igen, folio 2, character E.


(Karttext:)

Denne hage lyder till Bärga.
Jfrå dhetta rået äro 3 råer i radh alt nedh till siön emilla<n> Söra och Bärga ägor.
Söra vthmark.
Bärga ägor på thenne sijdan, räcka alt in till Tråsättra hägnadh.
Margarethe lundz ägor proxime, nämbligen then engen som hans exellentz haffwer bytt aff   Söra för Sewasteby tårp.
Salt siön.