Smedby:18

(Rubrik:) Åker skipzlagh
         
Notarum Explicatio

A.      Tråsättra skattehemman 1, förlänt hans
          exellentz rijkz dråtzen.
B.      Norregärdett, lerjordh, vthsäde               12 tunnor
C.      Södergärdett, lerjordh, vthsäde               18 tunnor
          medh dett lilla som och såes samma åhr.
D.      Stora engen, hårdwaldh, någott skarp hö 100 laß
D.      En annan engh, nyligen rögdh.
E.      En beteshage, mästedels skoghgången.
          Till Tråsättra är godh både åker och engh,
          män intet synnerligitt vthrum medh skogh,
          vthan någott lijtett på norre och östersijdan.
F.      Sättra tårpet, lyder till Bärga, åkeren sammaledes
G.      Vthjordh, lyder till skattehemmanet i Bärga.
          Till föreskrefne Tråsättra lyder och Humblengen,
          belägen widh Sandwijk, och fins igen
          folio 20.


(Karttext:)

Jsättra äghor proxime.
Beteshage.
På dhenne sijdan swara Brewijk ägor emot.
Bärga ägor proxime.
På dhenne sijdan tagha Malma ägor wedh.
Wallsiön