Smedby:19

(Rubrik:) Åker sochn.
         
Notarum Explicatio

N.      Engh lyder till Bärga.
1, 2, 3 Dhenne 3 holmer kallas Staffzhol-
          ma och lyda till Margaretelund.
          Föreskrefne Margarethelundh
          är en lustigh ort och lägenheet
          och skipzleden straxt här hoos.
         
Notarum Explicatio

A.      Margarete lundh frälsehemman 1,
          hans exellentz rijkz dråtzens högh-
          wälborne herr Gabriel Oxenstierna
          Gustaffsons.
B.      En högh backe widh gården.
C.      Trägården
D.      Ladugården
E.      Östergärdett, vthsäde                             5 tunnor
F.      Wästergärdett, vthsäde                               6 tunnor
G.      Vthjord, lyder till Tuna, vthsäde                    ¾ tunna
          i östergärdett.
H.      Vthjordh i wästergärdet, lyder och til Tuna,
          vthsäde                                                       1 tunna
i.        Biörnengen, som Erich Anderßon bärgar,
          höö                                                             25 laß
K.      J giärdett och lille engen hemma, höö      5 laß
L.      Ekholms engen, höö                                    39 laß
          Vthi bemälte engh vnder wälborne herr Päer Baners
          frälsehemman i Rune 7 lijeslagh.
M.          Söra engen, som är bytt ifrå Söra, höö         47 laß


(Karttext:)

Här twärt öffwer är Tuna landett belägitt.
Malma belägitt, wälborne herr Päer Baners gårdh.
Qwallen nominatur
Straxt på dhenne planitie är Malma engh belägen.
Tegellvgn.
På dhenne sijdan swara Malma, wälborne herr Päer Baners ägor emot.
Brygga
Trällhaffwen