Smedby:2

(Rubrik:) Åker skipzlagh.
         
Notarum Explicatio

A.      Lappedal, frälsetårp ett,
          hans exellentz rijkz drotzens, och lig-
          ger vnder råå och rör medh Smedeby.
          Haffwer intet stort åker och engh, vthan
B.      kan så thet ena åhret                          ¼ tunna
C.      Dhet andre åhret                                ½ tunna
D.      En litet engestycke i Sewasteby engh.
E.      Sewasteby frälsehemman,
          hans exellentz rijkz drotzens högwäl-
          borne herr Gabriel Oxenstierna Gu-
          staffsons, ligger och vnder råå och rör
          medh Smedeby.
F.      Norrgärdett      vthsäde                      2 ½ tunnor
G.      Södergärdett    vthsäde                      2 ¼ tunna
H.      Starrbotns engh till höö                      28 laß
        Notarum Explicatio.
I.       Båttstårp frälsehemman ½,
          hörer och hans exellentz rijkz drotzen
          till och ligger vnder råå och röör med
          Smedeby.
K.      Norregärdett    vthsäde                 3 tunnor
          medh lille wreten littera n.
L.      Södergärdett    vthsäde                 3 ¾ tunnor
M.          Jllack starrbotns engh till höö         16 laß.


(Karttext:)

Denne tw råer åthskilia Smedeby och Qwißlinge ägor ifrå hwar annan.
På dhenne sijdan råder Qwißlingeby.
På dhetta är prästegårdens engh belägen.
Nor
Wäst
Ost
Syd
Såsom dhenne compas är här satt på papiret med sine linier i norr och söder, öster och wäster,
 alså äro och alle the taffler och figurer, som i thenne bok finnas rijtade, satte effter föreskrivne
 kompas i norr och söder.
Smedeby gärde proxime.