Smedby:22-23

(Rubrik:) Åker skipzlagh     Åker sochn.
         
Notarum Explicatio

A.      Solberga frälsehemman 1,
          hans exellentz rijkz dråtzens.
B.      Vthsäde i norregärdett              7 ¼ tunna
C.      J södergärdett                          9 tunnor
D.      Engh till höö                        60 laß
          Till föreskrefne Solberga är och temmeligh
          godh skogh och vthmark sampt och
          fiske.
         
Notarum Explicatio

F.      Singe frälseheman 2, lijka stora,
          hans exellentz rijkz dråtzens.
G.      Vthsäde till hwarthera hemmanet i östergärdet      7 tunnor
H.      J wästergärdett till hwarthera vthsäde                    9 tunnor
I.       Engh till höö, hwar                                                60 laß
          En vthängh till Singe, kallas Qwarnekärrett,
          thär sammastädes haffwer och Singe
          miölqwarn som gåer höst och wåhr.
          Singe råda mehre än halffpart i Solberga
          siön.
          Till föreskrefne Singe är godh skogh och vthmark,
          fiske i Solberga siön.
K.      Denne wreter höra norregården till,
          numero 1, och vthsäde                                               1 ¼ tunna
L.      Denne wreter såer hanses swärfader i Singe
M.          Denne twå wreter höra södergården till,
          vthsäde                                                                     3 ½ tunna


(Karttext:)

På dhenne sijdan om gärdesgården är Skånesta engh belägen.
På dhenne sijdan swarar Åby skogh emot.
Lerjordh
På dhenne sijdan swarer Hiälmsättra skogh emot.
Skånesta ägor proxime
Solbärga siön
På dhenne sijdan taga Jnwijkz och Vppsättras ägor wedh.