Smedby:26-27

(Rubrik:) Åker skipzlagh     Åker sochn.
(s. 26)
         
Notarum Explicatio

M.          Öffwersättra frälsehemman ½,
          hans exellentz rijkz dråtzens.
N.      Vthsäde i norregärdett              3 ¾ tunna
O.      J södergärdett medh wreterne   4 ½ tunna
P.      Engh till höö                        16 laß
          Än en vthengh, widh Singe gärde
          belägen och kallas Ettarömyra,
          till höö                                      8 laß
          Den andre halffpart aff bemälte engh
          lyder till Eketårpett.
(s. 27)
         
Notarum Explicatio

A.      Jsättra frälsehemman 2 lijka stora,
          hans exellentz rijkz dråttzens.
B.      Vthsäde till hwarthera hemmanet vthi
          wästergärdet                                               4 ½ tunna
C.      J östergärdett vthsäde hwar                    3 ½ tunna
D.      Engh till höö, hwar                                  60 laß
          Till föreskrefne hemmanen är både timmer
          och swedieskog, så och vthwalt gott fiske.
          En engh widh Eketårpett belägen til höö  20 laß
          lyder och hijt till Jsättra.
E.      Sågaretårpett kallas äliäst Härsbacka.
F.      Vthsäde hwart åhr                                  1 tunna
G.      Höö till                                                        16 laß
H.      Brännetårpett, frälsehemman,
          hans exellentz rijkz dråtzens.
i.        Vthsäde i norregärdett                                 3 ¾ tunna
K.      J södergärdett vthsäde                                 2 ½ tunna
L.      Engh till höö                                           8 laß
(s. 27)
Jsättra, Öffwersättra och Eketårpett, så wäl
som Brennetårpett medh, äro alle 4 om en rå-
gångh. Och rågången begynnes widh ett råå
ståer i laggen på Solberga siön, sedan gåer han
söder om byen till ett råå som står ett stycke på
skogen, sedan emillan Tuna ägor och Walsiön går
han i öster till ett råå ståer vth medh wägen, thär
ifrå och åter tillbaka till Solberga siön till
ett rå står östersijdan om siön rätt i siöbredden.


(Karttext:)

Salt siön
Jsättra wijkan
NB 1, 2, 3 twå sågeqwarnar och miölnquarn, lyda till Smedeby herregård.
Träsk.
Solberga siön.