Smedby:29

(Rubrik:) Åker sochn.
         
Notarum Explicatio

A.      Sundmara frälse ½
          hans exellentz rijks dråtzens
B.      Östergärdett vthsäde       1 ¼ tunna
C.      Wästergärdett vthsäde    1 ½ tunna
D.      Engh till höö               16 laß
          Haffwer temmeligh godh
          skogh och vthmark sampt och
          gott fiske med vtwalt
          muhlbethe.
          Ligger vnder samma rågång
          med Boo och Knaborgh.
         
Notarum Explicatio

E.      Knaborgh frälsehemman,
          hans exellentz rijkz dråtzens
          vnder Smedeby sättegårdh.
F.      Vthsäde i östergärdett              1 ¾ tunna
G.      J wästergärdett                    2 ½ tunna
H.      Engh till höö                        8 laß.
          Ligger vnder rågångh med Boo,
          haffwer och gott fiske.
i.        Denne engetegh ligger in vthi Ströms-
          engen och lyder till Knaborgh.


(Karttext:)

Sundmara ½ frelßehemman der Anders Lock boor
Salte siön
Wreterna och mehra ähro intet inmette som borde wara[1].
Salt siön.
Notandum est: Boo, Jnwijk, Sunmara, Knaborgh och Vpsättra rådha alle tillhopa vthi en      skogzlått.


[1] Sundmara … borde wara möjligen annan hand ms