Smedby:32

(Rubrik:) Åker skipzlagh.
         
Notarum Explicatio

A.      Boo frälsehemman 2, lijka stora,
          hans exellentz rijkz dråtzens
          vnder Smedeby sättegårdh.
B.      Vthsäde till hwarthera hemma-
          net i östergärdett                           6 ½ tunna
C.      J wästergärdett vthsäde hwar        3 ¼ tunna
D.      Engh till hwart heman till höö     50 laß
E.      Denne engh bärgas åhrligen till
          Smedeby sättegårdh och kallas Bosengen
          och drager höö                         50 laß
          Till Boo är skogh och vthmark
          till nödtårfften, Saltsiön komma
          the och till för Knaborgh skuldh.


(Karttext:)

På dhenne sijdan är Hiälmsättra skogh närmast hoos belägen.
Här vthanföre är Vpsättra gärde belägitt.
Jnwijk på dhenne sijdan belägitt.
Boo siön.
Strömsiön
Här är Sunmara engh belägen.