Smedby:36[1]

 (Rubrik:) Åker skipzlagh.
         
Notarum Explicatio

A.      Foglaröö skattehemman ½, haffuer godh lägenhet,
          förlänt hans exellentz rijkz dråtzen.
B.      Vthsäde i östergärdett                             5 ¾ tunna
C.      J wästergärdett                                  7 tunnor
D.      Engh till höö als                                      50 laß
              Effterskrefne holmer ligga till Sme-
              deby sättegårdh och äro nu
              förarrenderade till
              Foglaröö.
E.      Lille Måßön är bästa betesholmen aff thenne närskrefne
F.      Stora Måßön är och temmelig gott bete på, män myckitt bärgh.
G.      Källholmen, är och skön betesholme.
H.      Fogdöö äre och god betemark på.
I.       Mobärs skärett     Brändskärett
K.      Ringholmen.
L.      Finneklippa.
M.          Brändholmen, är myckit bergogh, dock någre slätter
          iblandh.
N.      Betesöön
O.      Aspholmen.


(Karttext:)

Öster haffwet
På dhenne sijdan swarar Marsättra landett emot.
Betesöö fiälen
Flaxenwijkz landett proxime.


[1] Numrering saknas ms