Smedby:39

(Rubrik:) Åker sochn.
         
Notarum Explicatio

A.      Hiälmsättra frälsehemman 1,
          hans exellentz rijkz dråtzens
B.      Norregärdett vthsäde                         7 ¾ tunna
C.      Södergärdett vthsäde                         8 ½ tunna
D.      Engh till höö                                       90 laß
          Vnderstundom när god gräswäxt är         100 laß
          Till Hiälmsättra lyder och wästerengen,
          som är belägen emillan Åsättra och thär.
          Föreskrefne Hiälmsättra haffwer skön lägenheet
          både medh åker, engh, skogh och vthmark
          sampt fiske och andra reqvisiter.


(Karttext:)

Ett stycke här ifrå swara Åsättra ägor emot.
På dhenne sijdan räka Hiälmsättra ägor allt in till theß Andarby ägor swara emot på skogen      Wisnan.
Långsiön.
På dhenne sijdan swara Wammerboda egor emot, wälborne herr Claes Flämingz heman.
Skreddartårpett.