Smedby:4

(Rubrik:) Åker skipzlagh
         
Notarum Explicatio

 
A.      Åkerstårp frälsehemman halffwa                 2.
     1.  Wästergården frälseheman ½, hans
          exellentz rijkz drotzens högwälborne herr
          Gabriel Oxenstierna Gustaffsons.
          Vthsäde till bemälte hans exellentz heman vthi
B.      norregärdett                                                4 ½ tunna
C.      J södergärdett vthsäde                                     4 1/4 tunna
     F.  En wreet til Wästergården                                1 tunna
     G. Denne wreet haffwer Östergården och Wä-
          stergården tillhopa både, och hwar får thär   ¼ tunna
          Än twå små hager som enskilt lyda till Wä-
          stergården, och Östergården haffwer sina
          thär emot.
     H. En ängh, belägen widh prästegårdens engh, lyder
          och enskilt till Wästergården.
D.      Höö till Wästergården, både hema i engier-
          na och på den lille engen wedh prästegårdens engh,
          als ihop                                                            20 laß.
          Stundom mehre, när godh gräswäxt är.
E.      Fiskelana till Åkerstårp, hwar vthi fåes skön
          fisk, besynnerligen höst och wåhrtijdh.
          Till föreskrifne Åkerstårp är ingen mehre skogh heller
          vthmark, vthan som nu sees rijtet på chartet.
     2.  Ibidem Östergården frälsehemman ½, hörer
          wälborne herr Päder Baner till och lijka
          stort vthi alle qvaliteter medh Wästergården,
          vndantagandes vth engen, som Wästergården
          enskilt haffwer, wedh prästegårdens engh, litera H.


(Karttext:)

Prästegårdens ägor proxime.
Prästefiälen.
Stora landzwägen
Smedeby hästhage proxime.
Åkersbroo
Säby gärde proxime.