Smedby:44

(Rubrik:) Åker skipzlagh.          
         
Notarum Explicatio

A.      Gundboda frälsehemman,
          hans exellentz rijkz dråtzens.
          Vthi föreskrefne Gunboda råder Boda
          1/3 både i åker och engh och han
          i Boda haffwer i byamåhl 2 stänger,
          bonden här i Gunboda haffver 4 stänger.
B.      J norregärdet vthsäde till Gunboda    2 tunnor
C.      J södergärdet                                    1 tunna
D.      Engh till höö                                  20 laß
          Till Boda är ingen synnerligh skogh
          heller vthmark, eij heller fiske,
          vthan Boda stänger dhet inne på
          alle sijdor.


(Karttext:)

Boda engh proxime.