Smedby:5

(Rubrik:) Åker sochn.
         
Notarum Explicatio

A.      Tällie frälsehemman        2
     1.  Södergården frälsehemman 1, är 10 ½ öresland,
          hans exellentz rijkz drottzens högwäl-
          borne herr Gabriel Oxenstiärna Gu-
          staffsons.
B.      Vthsäde till bemälte hans exellentz heman
          i Norregärdett                                        8 ½ tunna
C.      J Södergärdett vthsäde                           10 tunnor
D.      Höö till bemälte heman                           55 laß,
          män god närgräswäxt är, tå fåer han
          fuller mehre, ändock engierne äro
          nogh skoghgågne.
     2.  Jbidem frälsehemman 1, är 10 öreslandh,
          hörer wälborne herr Päer Baneer
          till, vnder Tuna rättarelagh.
          Till föreskrifne Tällie är godh lägenheet, både
          medh fiske aff the små jnsiöerne, så wäl
          som i Saltsiön, sampt och stor skogh och
          vthmark.
          Rågången fins vthi then andre columna
          widlyffteligare specificerat.
          Tällie rågångh stiger vth ifrå ett råå, står littera <D>
          i hörnet på siöhagen, och gåer sedan i rada wäster
          tw råer på radh emillan Tälie och Ry ägor, och på
          thet tridie rået thär kröker rågatan, sedan gåer
          rågatan i norr tw råer, in till Staffwa ägor taga
          wedh, och thär är åter thet tridie rået ett hörneråå.
          Thär ifrå går hon i öster 4 råer på radh emillan
          Staffwa och Tälie, alt in till Stabo engen wed
          Tälieträskett, thär ståer ett råå rätt i siöändan.
          Östersijdan om Tälie, emillan Tälie, Hageby, Hwßby
          och Nääs, äre 10 råer, alt ifrå Hageby gärde, och
          gå i bogh alt in till Näßby gärde, i änden på Siö-
          wijkan, thär ändas rågången.


(Karttext:)

Tällie träskett
Söder träskett
Salt siön
Nääsby wijkan.