Smedby:50

(Rubrik:) Åker skipzlagh.          
         
Notarum Explicatio

A.      Skireboda frälsehemman ¼,
          hans exellentz rijkz dråtzens
          vnder Smedeby sättegårdh.
B.      Vthsäde det ena åhrett              1 ¾ tunna
C.      Dhet andra åhrett                     1 ¼ tunna
D.      Engh till höö                        14 laß


(Karttext:)

Skiran lacus.