Smedby:6-7

(Rubrik:) Åker skipzlagh.    Åker sochn.
         
Notarum Explicatio

A.      Staffwa fälsehemman 3.
     1.  Wästergården frälsehemman 1 är 10 ½ öresland,
          hörer hans exellentz rijkz drottzen
          till, hög-wälborne her Gabriel Oxen-
          stierna Gustaffson.
B.      Vthsäde till bemälte heman i Östergärdet         11 ½ tunna
C.      J Wästergärdett såer han                             10 ½ tunnor
D.      Engh till höö, när god gräswäxt är,               90 laß
          Vnderstundom mehre effter åhrswäxten.
     2.  Östergården frälsehemman ½ är 6 öresland.
     3.  Södergården och frälsehemman ½ är 6 öresland,
          höra både twå wälborne herr Päder
          Baner till vnder Tuna.
          Till föreskrifne Staffwa är stor skogh och vth-
          mark, hwilkett wijdare fins i andre
          columna specificerat. Fiskewatn är
          thär och gott straxt hema i Garnswijkan.
Staffwa rågång, emillan Staffwa och Tälie, begynnes widh siön Tälieträskett,
littera C, och gåer wästernorr thär ifrå ett stycke offwan för engzledett, thär är ett rå,
sedan gåer han i samma strek bätter vp til en hörnråå, thär ifrå i wäster till en
annor hörnråå, och thär sammastedes ändas Tälie skogh. Sedan emillan Ry och Staff-
wa gåer rågången i wästernorr till 3 råer alle på radh, på store bärgryggen,
ther ifrå i norr twå råer i radh och til en siö, heter Långhsiön. I samma siö råder
Staffwa halffparten och the andra tridiedelen, och wedh norr ändan på siön stå
4 råer i radh, östersijdan om siön, som skilia Staffwa ägor ifrå Söderby, Karreby
och Soborringe och gåer sedan thär ifrå till Garnswijkan och sedan effter siön.
         
Notarum Explicatio

E.      Hageby frälsehemman 2, både lijka stora
          vthi alle commoditeter och höra både hans
          exellentz rijkz dråtzen till.
F.      Vthsäde till hwartera hemmanett vthi nor-
          regärdett medh wreten                            7 tunnor
G.      J södergärdett vthsäde til hwarthera    8 ¼ tunna
H.      Höö till hwarthera hemmanet                   35 laß
          Stundom mehre secundum anni foecunditatem.
i.        En engh till herregården till höö           14 laß
          Bemälte engh haffwer warit pantsatt för månge
          åhr sedan, men nu för någre åhr sedan är hon
          aff sielffwe possessorerne igenlöst.
          Till föreskrefne Hageby är godh åker och engh,
          män skogh haffwa the ganska litet, intet me-
          hre än som här är på papiret noterat, nämbligen
          backen. Fiskewatn haffwa the eij heller.


(Karttext:)

Garns wijkan
På dhenne sijdan om skildnaden är Norre engh belägen.
Tälie träskett
Hußßby gärde proxime
Tälie ägor proxime