Smedby:8

(Rubrik:) Åker sochn.
         
Notarum Explicatio

A.      Hußßby skattehemman 3, frälsehemman 2.
     1.  Östergården frälsehemman 2, hans exellentz
          rijkz drotzens, är infört i jordeboken för
          8 öresland, män thär är intet mehre än 6
          och effter förbemälte hemman haffwer i förtij-
          den legat i skattevrak, therföre menar man
          tå the twå öreslanden wara thär ifrå komna
B.      Vthsäde till östergården i norregärdet 5 1/8 tunna
          aldenstundh han haffwer i byamåhl      3 stänger
          och en kaffle medh, hwilket är            12 ¾ aln
C.      J södergärdet vthsäde                             5 ½ tunna
D.      Höö i engierne och gärdett                 35 laß
          när god gräswäxt är.
          The andre hemmanen här i byen haffuer
          wälborne herr Päer Baner, ett är hans frelse,
          the and<r>e 3 äro skattehemman och honom för-
          länte.
          Till föreskrefne Hußby är ingen synnerligh
          skogh heller vthmark mehre än en liten
          backe emillan Tälie och thär.
          Fiskewatn haffwa the intett,
          beteshage till Hwßby.


(Karttext:)

Beteshar
Norrengen
På thenne sijdan straxt öffwer backen swara Tälie ägor emot.
Straxt på detta rummett är Rune engh belägen.
På dhenne sijdan om gärdesgården är Näßby vthmark.
Söderengen god engewald