Smedby:titelsida

Geometrisk delineation
öffwer
Smedeby äghor i Åker sochn
och Åker skipzlagh: hans excellentz
rijkz drottzens höghwälbor-
ne herr Gabriell Oxenstierna
Gustaffsons sätegårdh.
Sampt medh alle theß vnderliggiande gotz
och gårdar.
Innehållandes
föreskrivne hemmanens qvaliteter och läghenheter
både till åkrer, engier, siöer, strömmer, qwarner, skogh och vth-
mark, fiskewatn sampt tårp och tårpeställer, vthjorder och alle
andre circumstantier, så att man hwart och ett he-
mans valeur kan ehrkänna, dijudi-
cera och döma.
Anno 1640.
Praenominati illustrissimi atque generosissimi domini per-
missu et consensu officiose ergo
              delineavit Sveno Magni filius
                                 geom. Upl.