Sockenpärmar:1¹


(Rubrik:)         (Sollentuna socken, ägoavmätning)                   
           

Notarum Explicatio
 
  1      denne Råån står wid Åhn
          och skiljer Antuna och Rot-
          sunda egor åht.        
  2      denne Råån står emellan
          engan och åkerwreten, skil-
          jer och Antuna ägor ifrån
          Rotsunda ägor.
  3      denna Råå står nordost ifrån
          torpet, en god Råå
  4      Nordost derifrån står och en
          beskedlig Råå.
  5      detta är en stor stenrößia
          ligger i skillnaden och hålls
          för Råå.
  6      wid stora landswägen som
          löpper emellan Stockholm
          och Upsala mötas 4. bohl-
          stader nemligen Root-
          sunda, Graningsta, Gla-
          doo och Antunas ägor
          och är derßammastädes ingen
          Råå, men likwäl efter
          urminnes häfd odisputer-
          ligt.
  7      denna råån står wid en-
          geshörnet, skiljer Rootsunda
          och Grimmesta ägor åth
          är en beskedlig råå.
  8      Är en wisa som och hålls
          för råå.
  9      Här ligger 4 stenar norr
          om et högt berghocg hålles
          för råå.
10      denna råå kallas Grinda
           råån är en beskedlig råå
           och lag[l]gill råå emel-
           lan Rootsunda och Grim-
           mesta ägor.
11      här står en benskerfwa
          emellan 2 berg, häriblan
          synes wisa öfwer siön åth
          Swarte sten.
12      denna kallas Swarta sten
          eller Swarta stens råhn
          och dit hafwer Rotsunda sin
          skogh och är stunnd råå  hä-
          rads skillnad.
13      Här liggia 5 stenar på it
          berg, hwilka sågs wara
          råå emellan Rotsunda
          och Skiällanora skogh.     
14      Här står en stenskärfwa
          emellan 2. berg.
15      En 5 stenig men hiertstenn
          är af sit rätta rum och
          ställe rörd.
16      Här är en stenrößia och en
          sten mit i roßia
          och dit kommer Sollen-
          tuna ägor
17      Här ligger en beskedlig råå
          men den ena hörnastenen
          är litet rörden.
18      Enn beskedlig råå och dar hos
          en wisa som wisar åth
          siön och en till skogs.  
19      ära alla beskedliga råån
          och till denna råågången
          brukar Skuelsboarna
          skogen efter sin häfd.
20      till denna råån säja Kijla-
          boarna at hafwa _ _ i för-
          tidan kommit med sin
          skog.
21      här wid Långa bron står en
          stor runnasten, det sägs och
          at det skall wara en råå.
22      Här står en wisa.
23      Här står en råå men en af
          hörnstenarna är borta.
24      Här står en 5 stenig råå
          uti en swed.
25      denna råån ligger omkull
          men alla 5. stenarna ligga
          i sit rätta rum beskedlig..

   
(Karttext utskrift a(a):)²

6 Nembligen Antuna Gran-stadh Rootsunda Ähresunda
7 bedeliga råå
Eeds Siön
Grimsta ägor
Dy Engen
5
8 En rå wise
Norr Engen 70 laß
Antuna ägor
Antuna ägor
Root skoghen
9 Her ligger 4 stenar Nor om 1 högt Bergh, Huilka ähra intet besket medh,
4
3
obrukat
Sandh Jordh
Rootsundha Skogz Bamar
Hesthaghe
2
Sand iordh
Beetz haghe
30 tunner Sandh mylla
27 tunner Leer Sand mylla
Lind
Engh 8 laß
Wester En-gen 40 laß
obrukat
obrukat
moo iord
Hesthaghe
Starr Hagz Engen
Rotsunda
10 Beskedelig Råå
Beteß haghe
Be te haghe
11 Står en Sten Skiärffua emellom 2 Bärgh, huilken synes vißa öffwer Siön åth Suarte steen
obrukat
Sandh mylla
Kalfuehaghe
Öster Engen 30 laß starr
kalfuee haghe
obrukat
obrukat
obrukat
Bro Engen starr Engh 30 laß
Beteßhaghe
Siö Engen 40 laß hårdwall
Starr Engh 15 laß
Sandmylla
Lind
Star Engh 30 laß
12. Swarte Sten eller Swarte Stens Råå
obrukat
Sandmylla
obrukat
10 laß Små starr
Gillberga
Hårdewalß Engh 15 laß
Beteßhaghe
Yterby
12 ¼ tunner
5 tunner Ler mylla
13. Här ligger 5. stenar på ett berg.
11 tunner
Obrukat åker
2 ½ tunna
Sandh mylla
obrukat
Numero 8 En beskedeligh Råå En wijße wijßar åth Siön och andre wijßen wijßar till skogs


(Karttext utskrift a(b):)

Sollentuna byens Engh
Skillinge
v
Beteßhaghe
En fem Stenig Råå men Giertestenen ligger lijtet å lijt 15
Her står en Skier-fua emellan 2 berg. 14
Sandh Jordh
Sandh mylla
obrukat
Här ligger En Råå, huilken den ene hörrnestenen ähr kommen lijtet wtaf wägen så at han         icke ligger i sit Rätta Rum 17
willia Rootsundha komma Sigh till skogz medh
34 tunner
Skillinge Engh Små starr oc hårduall 40 laß
Sandh mylla
På denne Råå kommer Wijby Skillinge och Sollentuna byn medh Sina ägor
Sandh mylla
Sollentuna Byn 1 ¾ tunner
16 Her ähr en Rößa huilken wijsten står mit wtij Rößa
Sandhmylla obrukat
Star Engen små star 100 laß
Een runntz-skrifft Vthug-gen i eet Slät Bergh,
Sand Jordh
kärkero gärde
3/8 tunna
Sollentuna Byß Skogh
Sandmylla
Booarrås
Enn sueedh
Halffparten , små starr, och halff-parten hårduall
55 tunner
10 ¼ tunner Sand Mylla
Träsk
Norre Giärdet 27 tunner
v
kalfa teppa
Ny beijet på Trägård
Rudedam
Wijn Gård
HumblegårdQuarne Gården
Lind
Hårde wallz Engh 16 laß
Norwijken
Trägård
Hardewalß Engh 8 laß
Ähre Gode Beskedeligh Råår
19    19    19
Till thenne Rågången Brukar Skiälby Skogen effter Sin häffdh
Leer mylla
hunblegård
Sandh Mylla
Hardwald
Sandiord
Hårdewall 20 laß
Her till
Oxle _ _ _
Betes hager
Sandh mylla
4 tunner
mylla
Leer mylla 23 ¼ tunna
51 tunner
17 tunner
21 Her står en Runn sten widh bergh _ _ _ 
Sandh Mylla
Kalleri wreten
Her wijdh Långördtnz Sågh skall wara tu Råå, men wij kunde ey hitta honom igien
Ler mylla
Leer mylla
Wäster Engen 40 laß
hårdeualß Engh
3   1   2
¼  ¼  ¼  1/8
1   2    3  4
Sand Jordh
16 laß
Her står En Wijße
Een Runne skrifft som är vthuggen i eet slät Bergh
Leer mylla
Beteßhage
Kijsta
Beteßhaga
Bethage Engen hårdewalß Eng
Raaffuallen lacus
3/8 tunner
Räffwe Giärdet
doger till giöra åker vtaff
Sandmylla
3  1  2
3
1  2  Sand Jord 4 tunnor
Sånd h Mylla
Trägårdz Mestarens torp
Wäsby ägor
Skogz Backe
Sandh Jord
Saller Engen hårde wallß Engh, 24 laß
25 Denne Råå ligger omkull men stenarna ära Beskedliga och ligger Behålldna
        widh sielfwa Rummet
24 Her ähr fem stenar uti en swedh
23 Denne Råågången willia Rijestad Botten komma eigh till skogs medh
Såndh Jordh
45 ½ tunna
2
Engh
Sand Jord
Sandh Mylla
Kiärr
Äre Gode beskedelige Råår , Emellom Ofuan Siön och Swartebecken
Enijeßedh
ägor
Suarte Bäcken lacus


(Karttext utskrift b(a):)

Nord
<...> mit på wägen som löper ifrån Bißlinge
Bislinghe
Bißlinge ägor
Obrukat
Obrukat
Sand mylla
Obrukat
Sandh mylla
Leer mylla
Obrukat
Denne råen ähr en stor sten
Hårdewall 30 laß
Wedhlöffsta gårdh
12 tunnor
Eeds siön
Obrukat
Sand jordh
Leer mylla
Bißlinge åker
Broedalß torpet
3/8 tunnor
Suertinge
Wedhlöffsta ägor
1 tunna
Obrukat
Obrukat
1 tunna
Obrukat
Obrukat
Ler mylla
Obrukat
Denne råen står wtij enn stor stenrösa
5/8 tunna
Ler mylla
Sandh mylla
Måse bottn
Doger till giöra åker och eng
100
120
    00
Obrukat
Obrukat
Ler mylla
1 1/16 tunnor
120
100
Laggarehags torpet
Obrukat, 5 tunnor
Obrukat, 3 tunnor
Wällöffsta skog<... ...>na sidan3
1 5/8 tunnor
Diurstwge backe råå.
Sand mylla
Obrukat
30 laß små starr
Lindh
Obrukat
970 alnar
Ryåhe<...> ra<...>4
Lindh
790 alnar
Gambla Hemingz råå.
Hemmingz tårph
90
Summan 72 tunnor 1/2
D<u>ger till giöra <å>cker wtaff
Suartinge skogh
628 alnar
<Sk>ogh
Sand mylla
Lindh
Finnestuge råå
749 alnar
Swartinge skogen.
Ströö <...>nårr 25 1/2 tunnland, 706 quadrater.
Ler mylla
3 tunnor
Obrukat
Stora hwffwe råå
Obrukat
2 1/4 tunnor
Lind
Obrukat
Ler jordh
Engh.
Skogh
Øffuerby skogh
1193 alnar
Öffwerby skogen.
18 1/2 tunnland, enn stor beskedeligh wijse
Heste kiärret
Ler mylla
Stora Bergh råå.
24 1/4 tunna
18 tunner
20 tunner
Engh
450
Skyllinge skogen.
Nårr tårph.
Obrukat
Obrukat
Öffwerby
Stora allmenningen.
Bergh dahls råå.
Skogh
Skogh
Boda torp
Kåpp tårph.
14 tunnlandh, 35 quadrater
Ströö 24 3/45 702 quadrater als
Beteßhaghe hwilken ähr obrukat åcker, kommer Norregården till i Öffwerby
Ler mylla
Lermylla, 4 tunnor
Wyby skogen.
Kallas Krögare hagan.
Obrukat, 2 tunnor
5 tunner
Engh ? laß
Hårde wall
Sanck myra.
Kallas Nårre tårps kierret
Ströö ka
Skogh
Tällhammars tårpet
4 tunner
Obrukat
1075 alnar
Skillinge skogh.

(Karttext
utskrift b(b):)

Kallas Bråte kiärret.
Kiärr
Stora wägen
Thompta grundz råå
1055 alnar
412 alnar
665 alnar
Wester.
Thompta
Boda torph
Obrukat
Obrukat
Obrukat
Kiärr
Obrukat
Obrukat
Obrukat
Obrukat
Doger till åker
Kiärr
1457 alnar
Mållensäthra
Obrukat
Obrukat
Obrukat
Sandh mylla
Öffwersiön
Obrukat
?aren
Hållme råå
Wyby skogh
Wester engen
950 alnar
Een stor wijse som kallas Jerfella silln
Thenna rån kommer Steen wppå medh sina ägor och ??? ???6 sina ägor7
Hårdwal 12 laß
Beskedelige råå
Stens ägor
Waßby ägor
Beskedeligit råå
Wäßby ägor
Scal<a> ullnarum
Författad vid år 1635 af Tomas Christiernsson, landtmätare i Upland
Transp. 31,2 = 2000 alnar

¹ Aktnummer i LSA, A95-20:1
² Utskriven på 4 blad, a(a-b) och b (a-b)
3 Texten delvis oläslig p.g.a. skada i papperet
4 Texten delvis oläslig p.g.a. skada i papperet, ra möjligen =
5 Härefter ett eller två ord som är oläsliga p.g.a. skada i papperet
6 Härefter två ord som är oläsliga p.g.a. skada i papperet
7 Härefter överstruket Wyby medh sina ägor