Sockenpärmar:10¹


(Rubrik:)                            
                  
                       Geometrisch Deliniation
                         
Öffwer
    Skarswa hemman i Bredh Sochen
vti Upland
Åsunda härath medh all thes til Liggiande Lägenhet.  
 
vthi åkr och Engh skogh och vthmark Strömmar och quarn   
           ställen när och fiärran by sampt hela Rågångz
           beskriffvelse i Lika måto hagar och hagställen


Notarum Explicatio

A      Hafwa skattehemman 1 och ähr 15 örs landh
B       får thet ena änck                                 27 ½
C      Väster giärdet thett andra
D      Stor engan hårdwalls höö
E       En engsfiäll vid Skarfwa äng.
F       Ett kjärr på skogen hugnadt
G       Ett eng ställe god lägenhet
H       Betes haga
I        Noch en betes haga
K      denna manden är
         vorbemälte lägenhet


(Karttext:)

Oresta egor på denne sidan
Hälby gerde på denne sidan
Häremotth löper en gammal by Råna benemh
och ähr som den lig mellan j byen som ähr
Hälby egen 2 ½ örß landh. Edzberga efuen så
myckijt boda hafin 7 örßlandh huilket inthett
finnis i någon jordebok vthan ifrån be-
melte byen hafua sin nytta deraf och ähr
jelhlegen festen til  bade² meth åker
och engh sampt skogh och thärtil ransakning
Lere jordh
Lerjordh
Lerjordh                 
Wäster j hafua eger på denne sidan
Boda egor på denne sidan
Saga Flvvius.
Yterskostva gärde
Ham marn
Yterskafua
På thenna hufwud ku äro fyra bohlestada                   
Yterskafua egas någon gan igenom på denna sidan

                            Scala Vlnarum
Ähr denne Deliniation afmät och calculerat efter Hes K Mtt
gefwne Jnstructionz innehol Anno 1644 then 18 Austij
                         Jsack Danielson tidman


¹ Aktnummer i LSA, B8-19:1
² bade dvs. både