Sockenpärmar:11b¹


(Rubrik:)                          
           
                 Geometrisch
      Affrittning
och Calculation
                  
Öffwer
       Österby Brwk medh deß
Skatte och Cronehemman Medh Desz
   
vnderliggiande ägor i Åker och Engh
 
affmätt och Calculerat Anno 1643. Aff              
             Mårthen Chritiernsson.


Notarum Explicatio                                                                     

Brukfolcksens Nampn som deße egor bruka      Vtsäde   Tunnor              
                                                                          tunnor    laß
  1   Lennart Matzon als                                             1/2         3  
  2   Staffan Larßon åhrligen                                      1/2         2
  3   Antonius Minör, dugeligit till åker alz                1 9/16
  4   Welhelm Simonson såår huardhera åhret          3             2
  5   Oloff Anderson såår det ena åhret                    1 7/16
  A                               det andra åhret                    1 1/2
  6   Peder Erichson Academia bonde. såår als        7 13/16    20
  7   Arrendatoren Mathias de Geer                         2 7/16
  8   Matz Nilßon vtsäde  det ena åhret                        7/8
  B                               det andra åhret                        1/4
  9   Anderß Erichson brukat och obrukat åker        1 1/16
10   Nilß Jönson als vtsäde                                         9/16
11   Nilß Anderßon         det ena åhret                     1 1/16
 C                                det andra åhret                        7/8       5      
12   Anderß Larßon sår   det ena åhret                     1
 D                                det andra åhret                        3/4
13   Joen Eskillson als vtsäde                                      1/4
14   Bertil Erichson såår åhrligen                               1 1/2
15   Staffan Simonson såår                                          1/8       6
16   Johan Tomeßon såår det ena åhret                        7/8        
  E                                det andra åhret                     1 1/4         4
17   Larß Hanson als vtsäde                                        1/8       3
18   Erich Pederson såår åhrligen                                 1/8       1
19   Ibidem Enkian Hustru Karin                                            4
20   Gamble Erich Pederson det enå åhret                 1 7/16
  F           det andra brukat och obrukat                    1
21   Oluff Larsson            det ena åhret                        1/4
  G                               det andra åhret                         1/16       2
22    Anders Thomaßon   det ena åhret                         5/8
  H                               det andra åhret                         3/8
23    Hustru Karin såår     det ena åhret                        1/2
  K                               det andra åhret                         7/16
24    Christopher Håkanson det ena åhret                     1/2
  L                                det andra åhret                         5/8      8
25    Oluff Nilßon als vtsäde                                         9/16
26    Oluf Pålson, brukat och obrukat åker                1 1/2  
 M                                 det andra åhret                        5/8      4  
27    Hans Larson såår     det ena åhret                         1/4
  N                                 det andra åhret                       1/16      6
28    Knut Hanson såår als                                           5/16      6
29    Larß Pederson såår als                                         1/4

        Notarum Explicatio
                                                                  Laß
  R   Mörteboo Engh höö till                        30
        Efterskrefne brukzfolck bru-
        ka denne engen

       Anders Larson
       Anders Erichson
       Oluf Erichson
       Erich Larson
       Gambla Erich Pederson
       Matz Anderson
       Oluff Christopherson
       Oluf Pålßon

  S   Slagzmyran höö till                               26
       Efterskrefne brukzfolck 
       bruka denne engh

       Matz Nilßon
       Johan Thomaßon
       Jöran Bryggemästare
       Vnge Erich Pederson
       Anderß Thomaßon
       Oluf Larßon
       Knut Hanson
       Peder Christopherson
       Oluf Nilßon

  T   Gißmanßboo Engh höö                         30
        brukaß vnder Academia hemma-
        net Numero 6 huilkett kallaß
        Kiäboo.

  P   Aff denne engen fåår Hågår-
       den  2/3 och Kiäboo 1/3
       höö alz till                                              20

                                                                   Vtsäde    Höö             
                                                                    tunnor    laß

       Summa vtsäde som brukz-
       folket nu brukar, såsom och höö             36 1/8     168
       med Lißlesiö moßarna

       Summa vtsäde till Aca-
       demia gården, såsom
       och höö, tillijka med
       thet 2/3 som Håg-
       gården brukar                                           7 13/16     70

  1   Maßwgnar                                                2
  2   Hammarsmedior                                        3
  3   Miölquarn                                                 1(Karttext:)

Lißlesiö moßen brukas af Brukzfolket Höö 40 laß Små Starr
Lißlesiö Moßen Brukaß af Brukzfolket.16 laß Små Starr.
Scala Ulnarum.

Denne Tafla ähr mig i hender lefuererat aff Wälborne landzhöfdingen Herr Jöran            
        Gyldenstierna. den 3 Novembris Anno 1643 Petter Jhlchelööß


¹ Aktnummer i LSA, B18-37:1