Sockenpärmar:12¹


(Karttext:)

Hijt vt ähr Ladugården academiæ hemmanen belägne.
Denne råå kallas Kohlbotn.
Norr   Söder.
Academiæ hemmanens skogh
Detta ähr dhen nyja skildnaden som giordeß emillan Österby bruukz och academiæ hemmanens skogh och vttmark.
Österby bruukz skogh
Aspeboo ett academiæ torpp ähr här belägitt med sin åker och engh.
Hijt vt ähr Österby bruuk belägitt.
Detta rööret sattes när skildnaden giordeß.
Österby bruukz store dammen.
Scala ulnarum.


(Andra anteckningar:)

Denne skildnaden emillan Österby bruukz och academiæ hem-
manens vttmark och skogh ähr giord vtij Julio anno 1643
aff landtmätaren vtij Vpsala lähn
Mårthen Christiernßon.

Denne taffla ähr mig i hender leffuererat aff wälborne landzhöfdingen
herr Jöran Gyldenstierna den 3 novembris anno 1643. Petter Mehnlööß

Rååskildnaden emillan Österby bruukz skog och aca<...>²¹ Aktnummer i LSA, B18-37:2
² Härefter skada i papperet ms