Sockenpärmar:131a¹


                    Geometrisch affritningh
                    och description öfwer
Hernösandz stadz ägor, så wäl the som af mark
och moo sedan staden funderades uptagne ähro, både till ängh och åkerwreter,
såsom och the egor som framfarne konungar vnder samma stadh skienchte och gifne
ähre, doch achtandes att mestedelen af the wreter som uptagne ähre af mark, moo,
dem hafua dee först upbrukat till åker, den samma wäl tilbrukat och giödt, och sedan
lagt den till ängh som widare vthi description skall vhwijßaß,
noch stadz plantan effter som sielfwe staden nu denne tijden belägen ähr.2


Nästföliande byar Hof och Fogelstadh ähre
vtaf framfarne konungar gifne vnder staden,
huilke berörde ägor brukar stadzens jnwånare alle
lijka man om man.
Män the ängiar och vretar som af mulbeten
sedan staden funderat wart, af borgerskapet
jnhengnade och upbrukade ähro, warder seder-
mera jnferius specificerat


           Notarum Explicatio

1.   Hof hafwer warit ett skattehemman
A.  Vthsäde på obrukade åkeren        <...>
      Höö af bemälte åkern                  <...>
B.  Höö af engien                               <...>

2.   Fogelstadh hafwer warit 2 skattehemman
C.  Vthsäde på obrukade åkeren alß   <...>
      Höö af sammå3 åker                     <...>
D.  Höö af engien                               <...>
E.   Denne Cappelßängien ähr af bemälte Fogelstadh ägor
      och brukaß vnder prestegården i staden

      Deße föreskrefne byiars mulebeet ähr mestedelen jnhengnat
      af stadzenß jnwånare till wreter eller ängztäppor


      Een specification wthöfwer Hernösandz stadz ägor som af mul-
      beten uptagne ähre och hwem the nu egenteliga tilhööra


Nomina                            Notæ  Qualiteten                                Vthsäde        Höö
                                                                                                   tunnor         laß
                                         3        Brukat                                       7/8
Oluf Jönson                       4        Een del brukat, en del odugligt  3/8 tr  
                                         5        Brukat                                       1/4 tr    
                                         6        Brukat                                       1 3/8 tr

Michil Hanßon                   7        Brukat                                       3/8   
                                         8        Mestedelen brukat                     5/8 
                                         9        Brukat                                       1/4     

Michil Hanßon tillika medh 10      All dugelighet brukaß                 1 5/8 tr   
Christopher Jonßon

Joen Hanßon                     11      Stenigh och skarp wret              1 7/8
                                         12      Brukat                                       9/32   
                                         13      Beteßhaga

Nielß Påållßon                   14      En sandigh och stenigh
                                                   wret                                          4 1/2 

                                         15      Stenigh sandh moo                    1 1/4
Swen Larson                     16      Denne ähr ey heller synnerlig brukligh 1 5/16
                                         17      Brukat                                      1 1/16 tr    
                                         18      Brukat                                       11/16         

Hustru Christin, saligh Månß 19  Mestedelen onyttigh landh         1 1/4
Erichßons efterlefwerska    20      Brukat                                      5/32   
                                          21      Brukat                                      13/16  
Lucas Michelson                22      Intet synnerligit nyttigt land         5/16 
Oluf Jonson                       23      Brukat                                       9/16  
                                         24      Kålteppa

Mårthen Anderßon            25      Brukat                                       3/32   

Fredrich Anderson             26      Brukat                                      1 5/8  

Erich Olufßon                    27      Brukat                                       3 9/32    
                                         28      Brukat                                       5/32 

Oluf Abrahamson              29      Brukat halfparthen { brukat        3/4   
                                         30      Brukat                                       11/32        
                                         31      Tufu<i>gh ängh                          4 1/2   
                                         32      Brukat                                       2 3/4        

Gunmund Erichßon            33      Halfdelen brukat                        5/16    

Joen Olufson                     34      Brukat                                       15/32    
                                         35      Brukat                                       3/34       
                                         36      Brukat                                       5/8
                                         37      Brukat                                       15/32 

                                         38      Brukatt                                      15/32   
Abraham Michelson          39       Brukatt                                      7/8    

Joen Olufßon
Gundmundh Erßon            40       I lijka sk??? tufuigh och meste-
och Fredrich Anderßon                delen odugeligh                          2 7/8    

Raguald Påållßon               41      Brukat                                       1 7/8   

                                         42      Mestedelen brukat                     3/8       
Månß Joenson                   43      Brukat                                       1 5/8    
                                         44      Brukat                                       1 3/8
                                         45      Brukat                                       5/16

                                         46      Dugeligh att upbrukas                 23/32       
Joen Erichson                    47      Af nyo uprögdh dugeligh at brukaß 1 13/32   

                                         48      Brukat                                       4 3/8       
Abraham Peerson              49      Brukat                                       3/8    
                                         50      Brukat                                       1 7/8  

Abraham Larson                51      Brukat                                       5/16


                                        Notæ                                                 Vthsäde        Höö 
Oluf Matzson                     52      Brukat                                       11/16   

Erich Jönson                      53      Brukat                                       31/32  

Herr Christopher och Oluf           Ähr halfparthen
Henderßon till tireskiptiß 54 {  brukeligh, andre 1/2         }         2 23/32
                                                   deelen sandmoo

Sahlig herr Joens               55      Brukat                                       7/8         

Swen Erichson                   56      Brukat                                       17/32    
                                          57      Brukat                                      1 5/8     

Anders Stenson                  58      Brukat                                      1 17/32    
                                          59      Mestedelen dugelig at bru-
                                                    kaß                                           4 3/4      

Stoor Johannes medh         60      Upbrukat af sandmo                  1/8    
sin syster hustru Margareta 61      halparthen brukat                       17/32   

Johan Tomason                  62      Stenigh wreth, duglig                 1/8

Hans Tomaßon                   63      Leer jordh, upbruka                  1/4     

Månß Nilßon                      64      Brukat                                      2 5/8    
                                          65      Brukat jlakt land                       1 3/4       

Östen Hanson                    66      Brukat                                       2 5/8    

Sahligh mäster Hanß Bardb. 67   Jntet synnerligh                          1 1/2    
                                                   dugeligitt landh

Jöns Brynesson                  68      Brukat                                       19/32    
                                          69      Skal upbrukaß                          1 3/16 

Oluf Sigfridhson                  70      Halfparthen brukat                    1/2   

Jöns Michilßon                   71      Brukat                                       1/2    
                                          72      Brukat                                      1 1/32 

Daniel i Gropen                  73      Brukat                                       1/2    

Erich Gundmunßon             74      Brukat                                       1/2   

Johan Erichßon                   75      Brukat                                      <...>

Erich Anderson                   76      Brukat                                      <...>

Erich Laarßon                     77      Brukat                                      <...>

Anders Larson                    78      Brukat                                      <...>


Summarum


(Karttext:)

Hernösandz sundet.
På denne sandhögd eller sandmoo haffver staden sijne badestugor och pörten sampt stolpherbergen och kåhlhagar.
Torget.


(Senare blyertsanteckning:)

Troligen gamla tomtscalan.               
¹ Aktnummer i LSA, X26-1:3
2 Härefter senare blyertsanteckning: Troligen af J. C. Stenklyft, 1640-talet.
3 D.v.s. samma