Sockenpärmar:21a¹


Accurata geometrica deliniatio
öfuer Söderkiöpingz åker och engh så fräl-
se som skatte, crone, arff och egen jordh
medh nogha flijt afmett och calculerat
anno 1642

effter
hennes kongliga maijestätz min aldernådigaste drottningz
nådigh commendo
aff
Johanne Rogier geometra

Och är till ächta dett syfretalen vthwijsa
huar och enss part bådhe i gierden och teppor
som medh calculation correspondera skall,
iämwäll och medh huadh
condition huar och een
possidera.


(Karttext:)

Twäär åhun
Ramshäller bergh
Sankt Ragnil kella
Rådh husett.
Södercöpingz flouius
Stadz kyrkian.
Bondhe kyrckian
Tompt till Präste gården
Kårß ängian till Skinbärga präste gårdh.
Hospitalett.
Här tager Husbyby eghor widh.
Klåckare ängian hårdwalldh
Crone tompt
Hård walz engh, 1/2 delen dhe fattigas och den andra halfua delen till Boß gårdhen.
Hårdwalldz ängh till Prästegården.
Här tager dhe fattigas ladugårdz egor uidh.
Scala vlnarum.

Wägen till Tåby
Här tager Tåby prästegårdhz engh widh
Borgemestares engh
Krogar hagan
Här tager Konungz engen widh
Här tager clöster egorna wedh, de fattigas.
Gädersta engh, godh hårdwall.
Älesta ängh, hård wall.
Patar engen
Här tager Gedersta engh widh.
Åå enghen, mest onyttig wall.
Stadhennß bettehs haga, een deel nyttigh och een deell onyttigh marck

¹ Aktnummer i LSA, D111-1:1