Sockenpärmar:36¹


Effter wälborne her landzhöfdingens
her Gabriel Gyllenanckars gifne order att iagh vndertecknadt
skulle göra en affrijtningh på alla wälborne Carl Sabbelskiöldhz gårder som
lyda til säthegården Bråhult, det iagh och så giordt haffwer som denne affrijtning
vthwijser, huru långt huar gårdh medh sijne gierden ifrån säthegården Bråhult
belägne ähre; huadh vthmarcken eller skougen belanger så hafuer iagh
den icke afrijtatt, emedann han ähr så wijdlyfteliger, och der
ähr och så skatte och crone gårderß egor iblan
på wästre och södree sijdhan afmätt.
Anno 1654 dhen 22 julij.


(Karttext:)

Rijsinge.
Bråhult
Erfuestorp, ett torp, ähr intit skattlagdt
Gumseboo, ett torp, är intit skattlagdt.
Rådhmärcke.
Saxtorp. Anno 1653 när jorderansakningen höölts bekom majoren denne gårdh på råå och röör.
Öffuernäs
Lilla Bråbo
Cloon kallaß denne betheßhage
Rysingen lacus.
Stora Bråbo
Östentorp
Lunne backen
Brånäs
Denne gården är skatte behållen till cronan
Biälbo.
Appellekulla
Store Bråån lacus
Huijteuahsen och är ett häradzmärcke
Gullantorp ähr behållet till croonan.
Espenääs.
Scala ulnarum


(Annan anteckning:)

Ambjörn Larsonn


(Senare blyertsanteckningar:)

Kalmar
Kalmar


¹ Aktnummer i LSA, G49-9:1