Sockenpärmar:37¹


Geographica delineatio
            öffwer
Söder Möhre grefskap och Stiernemo, Kopperboo, Olerydh gräntzeskildnat som
wälborne præsidenten sades tillkomma pro anno 1650.


(Karttext:)

Kopperboo
Stiernemo
Här tager Beteboo egor wedh
Olerydh
På denne plan ähr Kopperboo vthmark belägen och sträcker sigh till Tillehaall
Miöl qwarn
På denne plan är Stiernemo vthmark belägen
Jfrån miölqwarnen åhn vth åth och in till Eskebäcken wille Södra Möhres nämbd hafwa det för häradz skildnat emellan bägge häraderne, skede den 12 augustij anno 1667 aff bägge häraderne
Denne linia sträker sigh wäster vth i Båckebäken
Swineholm sades aff Söder Möhres nämbd att denna holme skulle wara en häradzmark
Tillehaall
Jfrån Tillehaall och till Labbehal och sedan till Eskebäcken som löper i åhn är rätta häradz märke emellen Norremöhre och Södramöhre, dät bekende Norremöhres nämbdh
Denna kiär ängh hafwer aff ålder och vrminnes tider warit brukat till Olerydh
Här tager Danseboo egor wedh
För 17 år sedan hafwer qwarnen stådt här i Eskebäcken, som då migh berättades, men bonden i Fiälboda flötte qwarnen dädan och vp i åhn medh loff.
Eskebäcken
Denne maa lyder til Danseboo. På denne sijdan om lyder till Vddeboda
Danseboo
Eskebeken
Fiäleboda


(Annan anteckning:)

Ambiörn Larßon

(Senare blyertsanteckning:)

Kristevalla 1650

(Troligen senare anteckning:)

Numero   11
Stiernemo, Kopparbo
ock Oleryd gräntzskillnad
i Södermöre greefskap samt gräntza
emillan Norre och Södere Möre
Småland
Calmare lähn.


¹ Aktnummer i LSA, G50-12:1