Sockenpärmar:38¹

Geometrica delineatio
öffwer
Wimmerby stadhz äghor
afmätt åhr
1648


        <Notarum Explicati>o

          Effterskreffne borgare j Wimmerby haffwa åker
          och engh, nämbligen.

1.       Kiyrkioherden vthßäde                                   3 4/6 tunna
                    Engh till höö                                         2 laß
2.       Anderß Hindrichß vthßäde                             1 13/16 tunnor
                    Engh till höö                                         3 laß
3.       Joen Oluffßon vthßäde                                  4 1/2 tunnor
                    Engh till höö                                         3 1/2 laß
                    En miölqwarn                                       1
4.       Pär Oluffßon vthßäde                                     5 1/4 tunnor
                    Engh till höö                                         6 1/2 laß
5.       Jßrael Hanßon vthßäde                                   2 1/2 tunnor
                    Engh till höö                                         6 laß
6.       Nillß Hanßon vthßäde                                    3 3/16 tunnor
                    Engh till höö                                         3 laß
7.       Larß Nillßon vthßäde                                     3 13/16 tunnor
                    Engh till höö                                         6 laß
                    Miölquarn                                            1 
8.       Torsten Hanßon vthßäde                                2 tunnor
                    Engh till höö                                                 1/2 laß
9.       Larß Jönßon vthßäde                                     2 1/4 tunnor
                    Engh till höö                                         3 1/2 laß
10.     Swen Anderßon vthßede                                2 2/16 tunnor
                    Engh till höö                                         3 1/2 laß
11.     Zacharias Perßon vthßäde                             2 1/2 tunnor
                    Engh till höö                                         4 laß
12.     Håkon Månßon vthßäde                                         3/4 tunnor
                    Engh till höö                                         3 laß
13.     Pär Torßon vthßäde                                      4 tunnor
                    Engh till höö                                         3 laß
14.     Håkon Nillßon vthßede                                  6 1/2 tunnor
                    Engh till höö                                         9 laß
                    Miölquarn                                            1
15.     Pär Wasteßon vthßäde                                  1 7/8 tunnor
                    Engh till höö                                         3 1/2 laß
16.     Herr Swen Erici vthßäde                                        1/2 tunnor
                    Engh till höö                                         1 laß
17.     Niellß Larßon vthßäde                                    3 1/2 tunnor
                    Engh till höö                                         1 laß
18.     Arffwedh Erichßon vthßäde                            2 1/8 tunnor
                    Engh till höö                                         3 laß
19.     Tore Pärßon vthßäde                                    3 1/2 tunnor
                    Engh till höö                                         5 laß
                    Miölquarn                                            1
20.     Per Swenßonß gårdh vthßäde                        6 1/8 tunnor
                    Engh till höö                                         3 laß
                    Miölquarn                                            1
21.     Borgemästaren Håkan Anderßon vthßäde       9 tunnor
                    Engh till höö                                          6 laß
                    Miöllquarn och sågqvarn tillhopa bygde 1


        Notarum Explicatio

22.     Rafdvall Bothweedhßon vthßede  4 1/4 tunnor
                    Engh till höö                         4 1/2 laß
23.     Hindr<i>ch Franßon vthßäde         1 7/16 tunnor
                    Engh till höö                         2 laß
24.     Joen Niellßon vthßäde                   1/4 tunnor
                    Engh till höö                         1/8 laß
25.     Gredde Swenßon vthßäde             3 1/4 tunnor
                    Engh till höö                            1/4 laß
26.     Påfwell Clemmeßon vthßäde        3 1/2 tunnor
                    Engh till höö                         5 1/2 laß
                    Miölquarn                            1
27.     Pär Haborßon vthßäde                   4 1/16 tunnor
                    Engh till höö                         4 1/2 laß
28.     Swen Pärßon vthßäde                   2 1/4 tunnor
                    Engh till höö                         6 laß
29.     Pär Jönßon vthßäde                       3 1/16 tunnor
                    Engh till höö                         3 laß
30.     Larß Larßon vthßäde                     2 1/2 tunnor
                    Engh till höö                         5 laß
31.     Oluff Pärßon vthßäde                    1 1/2 tunnor
                    Engh till höö                         1/4 laß


        Notarum Explicatio

32.     Anders Håkonßon hafwer ingen åcker.
                    Engh till höö                         1 laß
33.     Pär Mårtenßon vthßäde                 3 3/8 tunnor
                    Engh till höö                         6 1/2 laß
34.     Larß Perßon vthßäde                    2 3/4 tunnor
                    Engh till höö                         5 laß
35.     Gabrielß gårdh vthßäde                  2 5/8 tunnor
                    Engh till höö                         3 1/2 laß
36.     Pär Swenßon vthßäde                    1/2 tunnor
                    Engh till höö                         2 1/2 laß
37.     Giöther Swenßon vthßäde              2 1/2 tunnor
                    Engh till höö                         7 laß
38.     Jngollfz gårdh vthßäde                  1 5/8 tunnor
                    Engh till höö                         3 laß
39.     Pär Raffwellßon vthßäde              3 1/2 tunnor
                    Engh till höö                         8 1/2 laß
40.     Pär Bängtßon vthßäde                   5 1/8 tunnor
                    Engh till höö                         6 laß
41.     Anderß Bängtßon vthßäde              3 1/8 tunnor
                    Engh till höö                         2 1/4 laß
42.     Månß Swenßon vthßäde                2 1/2 tunnor
                    Engh till höö                         3 laß
43.     Pär Mathßon vthßäde                    4 5/8 tunnor
                    Engh till höö                         1 1/2 laß
44.     Anderß Håkonßon vthßäde            2 1/4 tunnor
                    Engh till höö                         5 laß
45.     Hanß Eerichßon vthßäde                1 1/4 tunnor
                    Engh till höö                         4 laß 
46.     Åbiörn Niellßon vthßäde                3 tunnor
                    Engh till höö                         2 1/2 laß


        Notarum Explicatio

47.     Jngollff Hindrichßon vthßäde               2 3/4 tunnor
                    Engh till höö                              4 laß
48.     Raffwall hattemakareß gårdh vthßede 1/2 tunnor
                    Een engh till höö                        5 laß
49.     Håkän Christofferßon vthßäde             1/2 tunnor
          Ibidem betheßhaga, mäst hwijtmoßa, dyogh och duger föga.
50.     Börge Swenßon vthßädhe                   1/8 tunnor
51.     Kårcka qwarnegården vthßäde           1 5/8 tunnor
                    Engh till höö                              6 laß
52.     Kruutbruuk                                         1

          Befinneß till offwanbemällte stadh godth
          fijskewatn sampt och godth mulebete och så
          timmerskogh till nötorfftan.

          Summa vtsäde öffver <a>lt till Wimmerby stadh,
          bådhe i wreeter och täppor        105 1/8 tunlandh
          Summa höö till hele staden, både aff engiar,
          täppor, linder i vreterne och hagar
                160 7/8 laß

          Deßför vtan brukas för almenning till staden
          een stoor moße som ähr belägin söder ifrån staden.
          Denne moße kan vndertijde<n ...>as2 hwart tredie eller   <n bärg>as???
         
fjerde åhr när torkeåhr <är ...> nu vid denne tijden
          till 20 laß starr.


(Karttext:)

Skarp eng
Tammelig3 godh eng
Tämmelig godh eng
Suart giööll
Skarp eng
Medelmåtig engh
Skarp eng
På denne plaan ähr stadßenß vthmarck och ähr tämmeligitt muulbethe sampt och skiöön timmerskogh.
Tämmelig godh eng
Tämmelig godh eng
Betheß hage.
Tämmelig godh engh.
Skarp engh
Betheß hage.
Röö siööen.
Skarp eng
Skarp e<ng>
Kårka quarnegårdh.
Skarp engh
Skarp engh
Skarp engh
Betheß hage.
Tämelig godh engh
Prästegården.
Betheß hage
Betheß hage.
Här tager Prästegårdens ägor wedh.
Betheß hage.
Tammelig3 godh engh.
Godh engh
Myck<et> skarp engh.
Starrmåse.
Starrmåse
Betes hage, mäst hwijtmoßa och dyogt, duger föga.
Starmåse.
Starmåse
Starr måse
Starr måse
Starr måse.
Dymåse
Sandjord och svartmylla
Kåål gårdar
Swartmylla och sand.
Svartmylla
Jlac<k> stenig mark.
Betheß hage.
Starmåse
Dymåse och är vthmarck.
Kåål och kryddegårdar.
Skarp engh.
Starrmåse.
Starrmåse.
Skar<p>> engh.
Tämmelig godh eng.
Skarp engh.
Starrmåse.
Starr och dyogt.
Svartmylla och sandh.
Betes hage.
Skarp engh.4
Betes hage.
Skarp engh.
Betes hage.
Betes engh
Swart mylla
Betes hage.
Betes hage.
Tamelig3 godh engh.
Nåssiöen
Scala ulnarum


(Annan anteckning:)

Det är ny annoterade <...>5


(Senare blyertsanteckning:)

Kalmar


1 Aktnummer i LSA, G105-1:1
2 Här och just nedan skada i papperet
3 D.v.s. Tämlig(en)
4 Härefter senare blyertsnteckning Bränhult angränsar
5 10-12 ord som inte går att läsa p.g.a. skada i papperet