Sockenpärmar:39¹


Emba elf afmät
efter wälborne landzhöfdinghens her
Cunrådz Valckenbärgz befalningh
med alla des strömmar och
fiskebygge. Anno 1642.

Nota: jfrån Åßbodh herregårdh och
neder i Saltsiön till Emmegården
ähr 1800 alnar i längden.

(Karttext:)

Åsboda herregård.
Hijt till räcker Gubbe målens ägor på denna sijdan om åen.
1. Ett fiske til Åsboda herregård.
Hijt räcker Banckebergz ägor.
Hijt till denne ström sträcker sig Åsboda ägor på denna sijdan om elfuen.
Här tager Finnesiö ägor wid
Eckehult. Wälborne Per Nilßons Vlsaxs sätegård.
2. Ett fiske till Ekehult.
3. Ett fiske till prästegården.
4. Kappa een holma oduglig
3. Denne quarn och fiske kommer Ekehult til. och kallas Store ström.
Holmen.
Här tager Högzrums ägor wid.
5. Ett fiske till Högzrum.
6. Högrums fiske.
7. En miölqwarn till Högzrum.
Prestens quarn 8.
Högzrums herregård
Flijserydz prästegårdh
Finnesiö.
Detta fall ähr 3 alna högt.
9. Falsköen. Bärg och stora stenar.
10. Ett fiske till Quarnetorp
11. Fiske till Qwarnetorp.
Quarnetorp
12. Ett fiske till Qwille gierde.
<13.> Ett fiske till Läggewij.
Qwille gierde.
14. Ett fiske till Qwille gierde.
Holmen, odugelig
Öfuer Åby
15. En miöl quarn.
16. En krutquarn.
Läggewij.
18. Ett fiske till Nedre Åby.
Nedre Åby.
17. Ett fiske till Lägge wij.
19. Bärkeslöp, en ström, ähr fallit 4 alnar högt, hörer till Färgehult.
Färgehult.
Gunnarsforßen, lyder till Ålboda, dugelig forß at bygga vtij.
Knutz kulla.
Ett laxe kaar till Knutzkulla
Denne öen kommer en cronegård Alseda till.
Alseda.
Söder - Norr
Hagleforßen. Lyder till Alsedha
Här tager Skrijka ägor wid.
20. En störm2, kallas Slätte forßen, lydher till Skrijka
21. Galleforßen, 1/2 aln högt fall, lyder och Skrijka till.
22. En miölquarn till Fägelsiö.
23. Jbidem en sågeqwarn.
Hallefors, ett frelse hemman till Kråkerum.
En sågeqwarn till Kråkerum.
24. Hallefors, en ström och fallet ähr 5 alnar högt.
Hallen, odugelig.
Bullen. Kommer Nöde till och hafuer intit fiske.
25. En holma till Fägelsiö.
26. Korpe holma, wälborne her Johan Skyttes.
50. Een holma, lyder till Emkalfsgård.
Oduglig
27. En miölqwarn, wällborne her Johan Skyttes till Skrushult.
28. Kalme ström, fallit ähr 2 1/2 aln högt.

      Effterskrefna ägor komma
      wällborne her Johan Skytte till
29. En sågeqwarn till
      Skrushult. 
30. En fiskebod.
31. Jbidem ett laxe-
      fiske, 35 alnar i bred-
      den.
32. Kungzådran ähr 10 1/2 aln
      i bredden.
33. Ett cronones laxe fiske för sin serdeles renta som i jordeboken finnes
      och nu ähr det vthsynt och aldeles ruinerat.
34. Fiskeboden eller laxehuset.
35. Ett laxe fiske eller kaar, lyder wälborne landzhöfdingens Cunrådt Valcken-
      berg till. Vnder Emkalfs gård.
36.
      Jbidem tuenne laxekarr vnder Emkalfz gården. 
37.        
Fallit vthi Kungz ådran ähr 5 1/2 aln högt.

Scala ulnarum.

Embe kalfs gården, wälborne her Johann Skyttes.
Embekalfz gård.
Fru Kirstins till Kråkerum.
38. Jbidem tuenne laxe karr
39. vnder Kråkerum.
43. Landz wägen ifrån Kalmar ått Wimmerby.
44. Ett laxe fiske, wälborne her Johan Skyttes.
40. Ett laxekaar till Kråkerum.
41. Jbidem en sågeqwarn
45. Ett fiske till Emmegården.
Emda gården vnder Kråkerum.
46. Jbidem ett fiske vnder Emmegården.
Emmegården, herr Johan Skyttes.
42. Jbidem ett laxeka<r> vnder Kråkerum.
47. En miölqwarn til Emmegården.
Öster hafuet.

¹ Aktnummer i LSA, G1
2 Fel för ström?