Sockenpärmar:4¹

(Rubrik:)                
                   
 Accurata Tabula Geographica¹
                     öffwer                                                                               
   Stockholms Stads _ _ _ _er
        noga och _ _ _ _ _ _ erat
           och aff _ _ _ _ _ _ _
                1649 _ _ _ _ _


                    1649
Denna Carta är funnen ibla<ndh> _ _ _ _ _
Mörts Consepter som ifrån _ _ _ _ _ _ _ _
sende med andra Concepter
      Den delldeell som Rijckz Cantzeleren haar² såå         
      Aff skeppar Oluffz ängh                       90 11/16  Tunna
      det öffriga aff skeppar Oluffz ängh      488  3/4   Tunna
      Oxebärgz vdden                                   59  7/8   Tunna
      Engiewächtarens haga                           33  3/8   Tunna
      Biörnääset                                          132 13/16  Tunna
      Ogle ängen                                             4  3/10  Tunna
      ladugårdz vthmarch                             556         Tunnor
     
Husar hagan                                          69 1/2    Tunna
      Stoor engen                                        315  1/2    Tunna
      Millan bachan                                     105            Tunnor
      linnar engen                                           62         Tunnor
      ladugårdz gierdet                                 218  3/4   Tunna
      Kaaknääs gjerdet                                188  3/5   Tunna
      Kaaknääß engen                                 409  1/2   Tunna
     
Blååchuuß vdden och Jsblkasudden       29  1/4   Tunna
      Greffwe Magni deehl på Wallmarsöön   80  1/4   Tunna
     
Heela Wallmarsöön vndantagandhes    
      Greffwe Magni deehl ähr                     366  1/4    Tunna
      med Blåchhuusz och Jsbladz vdderna.
      och Greffwe Magnj tillhopa                  446  1/2   Tunna

     
Vndantagandes Wallmarsöö, bliffwer ladhu-
      gårdz egorna tillhoopa                        2643  3/8   Tunna

   

(Karttext utskrift a(a):)

Stoch Sund
Stochby
Berghammar
Stochby Holmen
Bergzham-mars wijken
Åhlkijste torpet
Åhlekijstewijken
Bruns wijken Lacus
_ _ _ bothen
Rickz Cantzelerens
Werthan Lacus
Träskeskiär
Hugzbothen
Lapskiärs bachan
Långha eng
Lappkiärr
Brunßwijkz bachan
Skepper olufz Engh
Hööladun
Swan kiärr
Swan kiärs berget
laduberg
Bruns Wijken
foglefängiarens torp
Swanekiärs bachan
Ladu wijken
Oxbärgz udden
kiötte månglare hagan
Biör nääset
Engh
Engwachtar-rens torp
Husar Wijken
Oxbergz udden
Ugleängz Wijken
Ugle Engen
Roopsteens bachan
Fatheburs bachan
Husar Hagan
Roop Steen
Färgrtorpet
Ugleängz bachan
Lidinge öön
Rudan
Stoor Engen
Torph
Stoor ängzwijken
Träsket
Ladugårdz vth mark
Millan bachan
Tegeluddz bachan
Ladegårdz Landett
Ladugårdz Gierdet
Linnar ängz bachen


(Karttext utskrift a(b):)

Bålstadh
Jordbackar med något lijtet skogh
Sundby
åker
skogh
Rahnhammar
åker
Kråsbo
Engh
Bärgh
Engh
Ählby
Ählby Wijken.
stallet
Åhlsunda
Åhlsunda Wijken
Tegeladu
Klintedaahl
fult med Bergh och Skogh
NB
något lijtet skogh och bärgh
Karlbergh

(Karttext utskrift a(c):)

Toffwigh Engh
Lijnnar Engen
Kaaknääs Wijken
ladugårdzlandet
_ _ _ijkz bachan
Östermalmen.
Saligh Her Clas Flemmingh till
kalf hagen
Kaaknääs Gierdet
Cammarjachtan
ladugård
Hun gar³
Kaaknääs Engen
Ladugåårdz wijken.
diuregården
Broobackan
slottet
Hihde gården
Siöbachan
Stockholms stadh
Nye skepz holmen
Nye Skeps Holmen
Diurgårdz Engen
Huntz bachan
Wall-mars öön
Slusan.
Skepzholmen
Trehörningz bacha
Jsbladh
Bijskophs Engen
Beekholmen
Biskophs udden
Jsblaswijken
Wäster
Scala ulnarum
Öster
Engiewacktars torp
Blockhusudden
Tiervwijken
Damwijken
mut quarn

(Karttext utskrift a(d):)

Torp
Her Gustaff Horns trägårdh
Rööstrandh
Tegeladu
Tegeladu
Stoora Bärgh
Jacob Lou
_ _ _  _ _  holmen
a. gatan
Äsingen
Bärgh
Borgmästare Wästermans gårdh
Munckelägret
Wäster malmen
Tullen
_ _ _ e jiorden
Långholmen.
Ridder-holmen.
Rächning hol-men.
medh Bärgh
Sudermalm
Horn
Sudermalms Landeth
Åhrstadh Wijken
Åhrstad
Såg och Miöl quarn.


¹ Aktnummer i LSA A99-1:16
² Notarum Explicatio på blad (c)
³ haar d.v.s. häär
4 Hun gar antagligen Hund gård