Sockenpärmar:55¹


       Geometrisk affritningh2

         Elffzborgz ladegårdh ägor
         medh åcker och engh tillijka
         medh andhra circumstantier
         som finnes här vndher specifice-
         rat och medh literis noterade

A      ähr vthsädhet till ladegården
         räknnandes alle åkrer
         tilsamman                        42 4/5 tunnor 
B      ähr giärdesängerna           300 stakar
C      ähr kalfuehaagen, höö      30 stakar
D      Diurregårsängerna, höö    230 stakar
E       ähr Haffrekiäret, höö       40 stakar
F       ähr Öfrekiäret, höö         20 stakar
G      ähr Små kullerna, höö      20 stakar
H      ähr Ängeledzman, höö     20 stakar 
I        ähr Kiällare tomptan, Hakers-
         ma, Långåhszema, tillhoopa
         höö                                 120 stakar
K      Vhle kulles åhsängh, höö  65 stakar
L       Kebbekiers ängh, höö     116 stakar
            Vnderskrefne ängar ähr fordom
            bruckade vnder ladegården
            meen sädan bruckas vnder
            Giötteborgh till muhlebethe

M     Kåkekieret, höö                     24 stakar
N      Smidztomptan, Skieptzwägen och Lilla Ryt,
         höö                                       50 staker
O      Lageråhs och Broo åhs ängar 40 stakar
P       Sillebärgh och Smörhögs äng, höö 43 stakar
Q      Stoora Rydt och Kalfuekieret, höö 50 stakar
         Summan på dee ängarna som nu
         ähre behålldne                    961 stackar
         Räcknnades 3 stakar på wijntherlaß
         Bliffuer                               320 1/3 laß
         Dee ängarna som brukas vndher
         Götheborgh till muhlebeete blifuer
         höö                                    207 stakar
R      ähr haagar som brukas vnder
         stadhen.
S       ähr masthambner.
T       ähr Stigebärget och Kiärrebruket
V      ähr dehn haghen som officererna
         haffua sina hästar vthij.

         Vthij desze ängar, bärgh och ekeskogz backar
         pläga Diurran haffwa sina sä?re parker och orter
         at gå vthij och kallas Sun<d>ßhagen.
X      Ängegården eller Skogewachtare hemmanet. Chrono-
         vthsädher ahls    6 tuner, höö    25 laß
         Quarn hööst och wåhr gångande.
         Muhlebeethe nödtorfftigt. At detta så rät
         jnovirerat och befunet ähr delignerat och
         affmättet anno 1655 aff    Kiettel Claßon  


(Karttext:)

Noor, Wäster, Öster, Söder
Här tager Swenske Hiszingen wedh.
Götha elff.
På denna sidhan möther vthmarkan.
Waabärget
Tegel backen
Daam.
Sandh mylla
Leer jord
<...> mylla
Majerna.
Lindhhollmen.
Sanck ängh
Mull jord
<...> jord
Ladegårdh
Sandjord
Muljord
Mull jord
Bettes mark till Elfzborgh ladegårdh.
Kalfue hagen
Stigebärget
Haffre kiäret.
Diurregårdzängan
Öffre kier
Kiellare tomptan.
Stegebergit
Onyttigh måse
Hårdwalz
Smidztomptan
Stoora Lageråhs
Slacktare husit.
Här möta Giöteborgz ägor.
Små kullar
Högeråhs
Rijs åhsen
Enge ledh maan, staar
Hackersama
Land kullen
Hacker åhß
Kåke kiäret
Lilla Lageråhs.
Små staar
Kebbe kiär, goder gräsmark
Broor åhs
Ångåßen
Maa engh
Yllekulle åß
Smörhögen
Bwtteråhs.
Fogle kierit
Kier och moras
Svart mylla jord 
Sillebärget.
Vthmarkan.
Scala ulnarum


(Annan anteckning, annan hand:)

NB: Denna Elfzborz gamla ladugård
sökes igen uti Giöteborgz extract
jordbok, Elfzborg fögderj, Safuedahls
härad, Öhrgryte sochn.


¹ Aktnummer i LSA, N31-1:2
² Härefter infört av annan hand belägit uti Giötheborz Elfsborz fögderj