Sockenpärmar:8¹


(Rubrik:)       
 
Tabula Geometrim öffwer Siundzörs Kungz ådra och Quarne Ström.
med Sträpsta förmenthe Råågång

                          

Littera A ähr Stora hålldammen som ifrån Urminnes Tidher ähr
heffdat. och förswarat  aff Sundz odellqwarn: Littera B ähr Stuffwen
som General Tullförvaltaren wälborne Herr Drakenhielm, haffwer  lå-
titt kullkasta. hwarest tillförne haffwer Slått och stort hwss vthi
hwilket Nyknare haffwa förvarat Lanan till åhlfiskie, och annor
fiskie reskap. och ähr denne platsen inom Albostas hank och stöör
Littera C. ähr en Steen Vnder en grann, aff Stråpta förmente Rå-
gång  hwilken ståår fast wuxen i En grann Roth och wisar snedt
i åhn på den ena sidan. Men på den andra Canten Neder i åhn.
och sedan Enda up i Skoghen der ingen honom Swarar Littera D willa
de och kalla en Rå doch Steenar hwilka vthi en Steenbacka och
icke kan Någon see vthwåg. der ifrån som Lageligen malvara.
Littera E finnes En Sönder Slagen Steen. offwan Nyquarns Sågh
och Står Lööß på Sandåsen och haffwer ej eller Någon wiss vth-
wägh med sigh Littera F finnes Offwan för Långwretha Tårp Stugw.

En Öffwer Mothen Stoor och Rund graff Steen
aff hwilken Sten kan ingen Wethenskap giffwas.
i Synnerheet Effter Samma Sand åhz Står full
med sådana Graffsteenar, Såsom och Littera G och
Andra flera Sådana Littera H ähr Ett fembn Steene
Råå, och på honom komma Åkerby, Stråpstad, och Skielby.
Vthi detta 5 steene Röö ähr Nårre hörne stenen
jorde fast. och Samma Rån wisas in vpå Enn
Gräss reen som löper Neder i åhn, och skillier
Stråpsta och Lille gårdens i Skielby åkrar.


(Karttext:)

Melaren
Sundzörs Quarnar
Kalldammen          
Lille Turinghen              
åker       
Bärgh haghen
Sundzörß Engh
Näss
Bärga Engh
Stoora Turinghen.
Siöbärgh
Wijby
Turinghe kiörckit              
Prästens åker
Preste gården
åker
Albosta by
åker
Prästens åker
åker. fiällen
fiällens åker
Stora Jngen
stoora dammen
Albosta Engh
Här haffuer Ny objuden hafft sitt Wachhwß               
Sandåss
fiellens Engh
Kiörckio herdens Engh
Nyqwarns hagha.
Nyquarns åker
Nyquarns Engh
Sandåsen ähr full med dödas griftter.ochLånga Steenar
Skielby åker
Skielby
Nyquarns åker
Stråpsta Lång Wrethan
Åkerby Engzha-gha
Quarngården
sågen
Stråpsta åker
Hammar Smidian med Miollquarn² och åhllkistan.
Åkerby Engh
Åsarpe
Stråpsta Såg och Miöll quarn.
Scala Vlnarum
Akerby³ Egor på denna sidan.
Calculerat Samuell D Terman Anno 1648
Åkerby
Stråpstad


¹ Aktnummer i LSA, A105-40:1
² miollquarn dvsmiöllquarn
³ Akerby dvs. Åkerby