Sockenpärmar:84a¹Detta ähr ett röse som skillier Knat-
torp och Weduågz egor och
wisar sudh sydost

Detta ähr Måletorpet och ligger på
Knattorpz egor.

Måla knutar.

Här emellan ähro
twänne tallar omkull-
blåsta som för många
åår sädan ähro kors
i huggna.

Dätta ähr en
wete.

Hitt gränsa Wedh wågz egor.

Knattorpz egor.

Detta röset
wisar sudh sydost
och ett strek till
söder.

Detta sägz wara ett röse af nämden ogillat
Denna ähr den korz huggna tallen medh fyra korz wppå.
På söre sidan tallen wisar korsett sydsydost och ett strek i söder.
På wästra sidan wisar korset nord wäst.
På nörre sidan wisar X nord ost och et strek till norden.
På östre sidan wisar X wtij fullt öster.

Denna weten wisar
wtij nor och söder

Röset wedh
Linde och Erwala
wägen

Linde och Erwala wägen

Flinge mosen

En elack mose benämnd
               Hwit mosan 

Hultestigz röset

Knattorp

Detta röset ähr af
en tall, öfuersta kullen
af slagit.

Denna kanten eller hörnet
på Pigge röset wisar nordh
nordh west och ett strek i norden

Norra Klysna

Detta röset ähr belägit ifrån Piggeröset wtij
öster. Män detta röset wisar ått tallen i
sud ost och nord wäst till Pigge röset och sud sud west
neder till Lysefalz siön och sädan nord nordost till
Måle röset. Om dett ähr gilldt och godt, ställes wtij
goda mäns betänkiande.

Asperöset ähr om-
kull häfuit.

Pigge röset.

Denna kanten uisar sydsydost och
ett strek i söder.

Denna kanten
wisar fullt west<e>r

Jfrån detta röset är
weten sin koß häfuin och
stenkijstan ähr quar.

Bäckeboda.

Lysefall.

Norberga.

Yxe

Hoß detta röset, där
skillnan grenar sigh till
Piggeröset, där bergz männen
willia hafua skillnan och
wisar ost sudh
ost.

Hiärle

Hult

Twänne wetar

Ringh holmz röset.

Detta röset wisar ost sydost och ett 1/2 strek till öster
män the twänne wetar som stå här näst ogen2 före-
wisa west sydwäst och ett strek till wäster

Norr, Wester, Öster, Söder.

Ähr medh jnstrumentet och compassen mält aln från aln emellan
Ring holms röset och Måle knutar, befinnes wtij alnetalet emellan
föreskrifna hufud rösen    8342 alnar.

Olof Rafullson

¹ Aktnummer i LSA, S13-1:1
2 D.v.s. igen?