Sockenpärmar:84b¹   
Notarum Explicatio

Nota A ähr en wisare näst hoß hufud
             röset Måleknutar.
Nota B. En skatte gårdh benämnd Knattorp
Nota C ähr Norra Klijsna, der som
salig hoß Gudh wälborne herr Nilz Biälches
barn hafua sin frelse iordh.
Nota D. Ett torp som ähr optagit på
             Klijsna egor.
Nota E. Ett torp, Bäckeboda benämnd,
       ähr optagit på Hulta egor.
Nota F ähr twänne gårdar, en frelse
    och en skatte gårdh benämnd Hullt.
Nota G. En by benämnd Yxe ligger
    wnder Berg slagen.

(Karttext:)

Måleknutar

Dätta röset Målaknutar ett
<...>rt2 röse som säges suara till Ringholms
<...>öse2, emellan denna nästa weta nota A
<och>3 Måleknutar, ähro twå stykin tallar om-
kull blåsta, wppå hwilka ähro för många
åhr sädan tuänne kors i huggna som och haf-
wa stått i skilnaden.

Detta ähr ett röse som skillier Knattorp och Wedewågz
ägor och wisar S.S.O.

Detta ähr Måletorpet och ligger på Knattorpz egor.

Norr, Wester, Öster, Söder

Denna skilnaden åtskillier Klijsna och Knattorpz egor wtij N.N.W. och ett strek till Nord.

Detta röset uisar utij S.S.O. och
ett streck till söder.

Dätta sägz uara ett röse af nämden ogillat
Denna ähr dhen korz huggna tallen med fyra kors uppå.
På söre sidan tallen uisar korset S.S.O. och ett strek i söder.
På wästra sidan uisar dhet N.W.
På norra sidan uisar dhet N.O. och ett strek i norden
På östra sidan uisar korset fullt öster.

Rösett wedh Linde
och Erfwala wägen

Linde och Erfwala wägen.

En elack <...>4

Hult<...>5

Knattorp.6

Detta röset <...>5
tall öfwersta
afslagit.

Baste bergz röset.

Klijsna.

Asperösett ähr om-
kull häfuit.

Detta hörnet på Pigge röset
wisar N.N.W. och ett
strek till nord.

Pigge röset

Detta röset ähr belägit ifrån Pigge röset
wtij öster, män thet wisar ått tallen wtij
S.O. och nordw. till Pigge röset och S.S.W.
neder till Lyse falz siön och sädan N.N.O.
till Muleröset. Om thet ähr gillt och godt ställes
wtij goda mäns betänkiande.

En wete

Denna knuten wisar S.S.O. och
ett strek till söder

Denna knuten wisar fullt wester

Bäcke boda

Jfrån detta röset ähr
weten sin koß häfuin och
stenkistan ähr quar.

Lysefall

Detta röset der skilnan
grenar sigh till Pigge röset
wisar O.S.O. där bergz männen
willia hafua skilnan.

Norrberga

Yxe.

Hullt.

Platzen ther Järle-
stadh skall byggias.

Twänne wetar

Ring holms röset.

Detta Ring holms röset wisar O.S.O. och 1/2 strek
till öster, och the twänne wisare stå här näst ofan-
före wppå berget wisa W.S.W. och ett strek till W.

Scala ulnarum.


(Andra anteckningar:)

Ähr medh jnstrumentet och compassen mält aln ifrån aln emellan Ring holms röset och
Måleknutar, befinnes så wtij alnetalet emellan föreskrefna hufudh rösen 8342 alnar.

Olof Rafwalson

(Senare anteckning:)

Lagad af Holmbrinck i december 1779.

¹ Aktnummer i LSA, S13-1:1
2 Början av ordet inte synlig p.g.a. skada i papperet
3 Möjligen har det stått och. Något ord går inte att se p.g.a. skada i papperet
4 Här flera ord som inte går att läsa p.g.a. skada i papperet
5 Här hål i papperet
6 Härefter senare blyertsanteckning: Ervalla