Sockenpärmar:9¹


(Rubrik:)           Österhaninge härad   Södherby Säthe Gårdh                    
           
     
                                                                                   
  Notarum Explicatio

A   Södherby Säthe Gårdh                örssland    vtsede    laß         
B    Södergiärde mod och sand jordh                 10 3/4
C    Norr giärde god och sand jordh                     9 1/2
D    Norr enghen godwaldz höö                                       22
E    Södher enghen godwaldz höö                                    50
F    Cammerers enghen god waldz höö                            50
G    Nijd Rijian hög walz engh med källor           15 1/2
H    Röökeree med starr botten                          17 1/4
I      Den andra deelen aff Röökerre                    23
K    Sand teppan duglig att rootthuggas                 5 1/2
L     Noch finnes ototthwggett wid Nyeijinn           4 1/2
       Gierdhe höö hwardera åhrett                                      3 1/2
M    En hagha wedh byen med Mulebette
N    Ett littett engz stycke brukas til Nårby

O     Söderby Tårp                            hemman
P     Södergiärde ähr sand jordh                           2 1/2
Q    Norr giärde ähr grundh jordh                         2 1/8
      
Hwss täppan biörck jord
R     Engh i både giärdarne                                               17
S     Slåtter måsan
T     Slett måsan
V     Wäster täcker åker 4 orsland² 1 hemman
X     Vthsede det ena åhrett Nor
Y     giärde                                                           6 1/2
Z     Södre giärde dett andra åhrett                       4 1/4   
X     Hwssteppan   S                                               1/4
y     Skatte god waldz engh
z      Stoor enghen sanck botten                                       20
a      Wäster enghen god waldz engh                                32


Notarum Explicatio                                Höö
                                                                   Laß
A     Huarde höö begge åhren                      2 1/2                       
 I      Deth ena örslandett
_     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     
_     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_     _ _ _ _    Nor giärde
_     _ _ ett i Södre giärde
_     _ _ _ _ _ _    J Skaffte
_     _ _ _ _ _ _    Enghen
_     _ _ _ _ _ _    Wäster
_     _ _ _    haftet haffua
_     _ _ _ _ hachas                             6 _    _ 1/2
_     Kälan _ _ _ _ _ _ _ te
  5   Vthsede det ena åhret 
  6   Vthsede det andra åhret
  7   Engh i  beggeß gierde
  8   Ruda Torp ligger
  9   Söderby råå och röö
10   Vthsede begges åhren
11   Moo engen höö
12   Söder engen
13   Wäster Ruda Tårp ligger
       in på almeningen
14   Vthsede dett ena åhrett                  1 1/2
15             dett andra åhret                   1 1/8
16    _ _ _  små engiar om                            12
        _ _ h enn legenheet
        _ _ _ _ _ _ _ sigh engh
        lijten _ _ _ _  Rudsiö.
        _ _ _ _ _ _ och fijs-
        kie i Rudasiön. Skogh
        och mwlbete op _ _
        wid Tårsten


  Råågångens Bäskaffänheett etc.

1    En eke påle widh Noor enghz hörnett                       Numero        
2    Grindh råån medh femm steenar                               Numero
3    Sandteppe råånn medh femm steenar                       Numero
4    Rudha Tårptz råån ständandes widh enn eek            Numero
5    Noch finnes enn wijse j Rwdha engh                        Numero
6    Aspee stången wijdh Slett måse ändan finnes                          
      ingen råå vthan rummet där han stått haffwer             Numero
7    Dahlwegens råå medh femm steenar                         Numero
      dåch seges wara en wijse emillan Aspe stång och
8    Dallwegens råå                                                         Numero
      Millan råen med fem stenar
      kiöodhz wägz råen med fem stenar


(Karttext: )

Barg³
Stoor Täcker Giärde
Örsz land Torpet
Nybyggie
Wännersöö Engh
här ähr miöll quarnen, och ligger in på Wäster Tackeråkers äghor
måsa
den här ähr En Hagha med
Här ahr Godh Lägenhett till att byggia sågquaren
Daall-wäghen
På denne planen är en Engh som brukas till Rwda om Höö 10 Laß
Ruda Siön
Scala ulnarum
Söder Rudasiön
Calculerat Samuell D. Terman Anno 1648


¹ Aktnummer i LSA, A127-50:1
² orsland dvs. örsland
³ Barg dvs. Bärg