Stegeborg:004(Rubrik:)
Afritningh öfwer 3 hemman i Wästerhussby kyrckioby Anno 1672.


Notarum explicatio
 
A. Wästra gården medh dess byggningztompt                     
B. Mella gården med dess byggningz tompt
C. Östra gården medh dess byggningz tompt         Tunnor
D. Wästra gårdhens utsädheoch giele1                     7 ½
E. Mellan gårdens åcker och uthsäde                     8 ½
F. Öster gårdens åcker och uthsäde                     
11 3/4      } Wästra giählet2
G. Wästra gårdens åker och uthsäde                     9.
H. Mellan gårdens åcker och uthsäde                    9 ½
I. Östra gårdens acker3 och uthsäde                       8 1/4     } Östra giählet4
K. Sin uthmark hafwa dhe på Ludden
     och fiske watten j Alfelången sampt
     tegeskifte wid Alfelången till
    10 lass höö medh frelsebönderne i
    Norrbo.

(Karttext:)
Här tager desse 3 gårdars engh emoot, som på nästfölgiande afritning N:o 2 opdragit ähr
Hgär5 tager frälseböndernes i Norrbo eenskijlte giähle6 emot
Alla blanka rum emelan hafwa frälsebönderna i Norboo till åcker
Högwälborne Jacob Gyllenkloes äghor till dess gårdar Broby taga her emoot
Alla blanka rum emellan hafwa frällse bönderne j Norbo till åker
Wästerhussby kyerkia
Här har prästen satt en lada, och således böndernes gamla wägh igentäpt
Prästegårdzens ägor swara här emot
Schala Vlnarum
   

______________________
1 D.v.s. åcker.
2 D.v.s. giärde.
3 D.v.s. giärde.
4 D.v.s. giärde.
5 Fel för Här.
6 D.v.s. giärde.