Stegeborg:014

(Rubrik:)
Afritningh öfwer hemmanen Ringeby och des äghor Anno 1672.


Explicatio

A. Hans höghfurstelige Duenhl...
    skattehemman.
B. Dhe andre tränne ähro frälzhemman.
C. J dhet norra gierdet ähre hans furstlige
    Duenhl... bonde 4 ½ i måhlet som                   Tunnor
    giör till uthsäde                                                  12
D. J södra gierdet sammaledes
    4 stänger i måhlet som giör till utsäde                       10 ½
    Noch ähr i desse by ägor een skatte
    uthjordh som fer i Karsta brukar
    och säger sigh kiöpt hafwa, och ähr 4
    stänger i åcker och ängh, uthsåår i
    det eena girle 10 ½ tunna ander 8 ½ tunna ähr  19 tunnor
E. Byggningetompten till uthjorden
F. Ängh till 40 lass  samma vidh
    gården, sampt utängh om 30 lass,
    hwar af alla 4 gårderna efter proportion j
    stångemåhlet hafwa sin deel; jämwäll och
    uthjorden sammaledes, både i skog och mark
    efter stångefallet.
G. Een lijten tompt som afgåår
    3 öre räntepenningar, och
    Hans höghfurstelige Duenhl...
   
skattebonde i Ringeby
    bruukar.

          Melcher J. de Mannke

(Karttext:)
Frällzegårdernas i Kullersta äghor på denne sijdhan
Karsta Giählen på denne sijdan
A hafwer denne hagen
Ringebyss uthmark och skough på denne sijdan
Ringebys uthmark och skogh på denne sijdan
Schala vlnarum